Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Kvinnherad kommune i Vestland fylke

Publisert 11.06.2020     Sist endret 11.06.2020

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket rød i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 17015 Seglberget i Kvinnherad kommune i Vestland fylke. Alsaker Fjordbruk AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir oppdatert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

FoMAS og Fish Vet Group Norge AS varslet Mattilsynet 2. juni 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Seglberget.

Den 4. juni 2020 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Seglberget for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 11. juni 2020 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, obduksjonsfunn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet omkring lokaliteten. Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Førsteinspektør Kristine Folde Staveland, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, direktenummer: 22 77 92 43 mobil: 936 07 351

Spesialinspektør Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174


Kontaktinformasjon

Førsteinspektør Kristine Folde Staveland, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, direktenummer: 22 77 92 43 mobil: 936 07 351

Spesialinspektør Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174