Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Lebesby kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 31.01.2020     Sist endret 13.02.2020

Fakta ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisningen av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som, før opprettelse av kontrollområde med bekjempelsessone, ligger 10 km eller nærmere lokaliteten. Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i kontrollområdet, før bekjempelsessonen er opphevet.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13813 Kvitelv i Lebesby kommune i Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten drives av Salmar Farming.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Mistanken blir oppdatert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Salmar Farming AS varslet Mattilsynet tirsdag 28. januar 2020 om ILA-mistanke.

Den 3. februar 2020 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Kvitelv for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen tirsdag 11. februar 2020 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt.

Oppretter kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Førsteinspektør Kerstin Haake, region Nord, avdeling Finnmark tlf. 22 77 84 80


Kontaktinformasjon

Førsteinspektør Kerstin Haake, region Nord, avdeling Finnmark tlf. 22 77 84 80