Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Loppa kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 09.07.2020     Sist endret 09.07.2020

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket rød i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10611 Marøya i Loppa kommune i Troms og Finnmark fylke. Cermaq Norway AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir oppdatert på Barentswatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Cermaq Norway AS varslet Mattilsynet onsdag 24. juni 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Marøya.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen torsdag 9. juli 2020. Påvisningen av sykdommen baserer seg på obduksjonsfunn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Fisken ved Marøya har slaktestørrelse og lokaliteten er under utslakting.

Kontrollområde

Det vil om kort tid bli opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten. Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km med utgangspunkt i lokalitet Marøya.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Sofus L. Olsen, Mattilsynet, Region Nord, avdeling Finnmark. Tlf: 22 77 89 37


Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Sofus L. Olsen, Mattilsynet, Region Nord, avdeling Finnmark. Tlf: 22 77 89 37