Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 09.06.2021     Sist endret 09.06.2021

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 16055 Kråkeberget i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. NRS Farming AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

NRS Farming AS varslet Mattilsynet 1. juni 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Kråkeberget.

Den 2. juni tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Kråkeberget for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 9. juni på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk vil snart starte opp. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

Kontrollområde

Lokalitet Kråkeberget ligger i overvåkingssonen i kontrollområdet for ILA i Nordkapp og Måsøy kommune, Troms og Finnmark fylke. Kontrollområdet ble opprettet i januar 2020 etter påvisning av ILA ved lokaliteten 15460 Laholmen. Lokalitet Kråkeberget ble omfattet av kontrollområdets overvåkingssone etter påvisning av ILA ved lokalitet 38857 Vannfjorden.

Mattilsynet vil om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet, med utgangspunkt i lokaliteten Kråkeberget. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Sofus Olsen, Mattilsynet region Nord, seksjon fisk og mat Finnmark, tlf: 22 77 89 37


Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Sofus Olsen, Mattilsynet region Nord, seksjon fisk og mat Finnmark, tlf: 22 77 89 37