Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 07.10.2021     Sist endret 07.10.2021

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36099 Store Kobbøy i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. NRS Farming AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. 

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose 

PHARMAQ Analytiq informerte Mattilsynet 23. september 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 36099 Store Kobbøy.

Den 27. september 2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Store Kobbøy for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 6. oktober 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

Lokaliteten ligger i en bekjempelsessone for ILA, og er allerede ilagt restriksjoner for å forebygge smittespredning. Restriksjonene omfatter blant annet forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Utslakting for å tømme lokaliteten vil snart starte opp. Slakting av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

Kontrollområde

Lokalitet 36099 Store Kobbøy ligger i bekjempelsessonen i kontrollområdeforskriften for ILA i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark fylke. Bekjempelsessonen ble opprettet etter påvisning av ILA ved sjølokalitet 16055 Kråkeberget i Måsøy kommune i juni 2021.

Mattilsynet vil om kort tid vurdere om det er behov for å utvide eksisterende kontrollområde.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Førsteinspektør Magnus Øen, Mattilsynet region Nord, seksjon fisk og mat Finnmark, tlf 22 77 79 38

Spesialinspektør Sofus Olsen, Mattilsynet region Nord, seksjon fisk og mat Finnmark, tlf: 22 77 89 37


Kontaktinformasjon

Førsteinspektør Magnus Øen, Mattilsynet region Nord, seksjon fisk og mat Finnmark, tlf 22 77 79 38

Spesialinspektør Sofus Olsen, Mattilsynet region Nord, seksjon fisk og mat Finnmark, tlf: 22 77 89 37