Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 24.01.2023     Sist endret 25.01.2023

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31797 Fartøyvika i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten drives av Salmar Oppdrett AS.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller. Lenke til kart finner du her.

Grunnlag for påvisning

Salmar Oppdrett AS varslet Mattilsynet per telefon den 13. januar 2023 om funn forenlig med ILA på fisk ved lokalitet 31797 Fartøyvika. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) tatt ut i forbindelse med fiskehelsebesøk på lokaliteten.

Den 16. januar 2023 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 31797 Fartøyvika for eventuell verifisering av ILA. Veterinærinstituttet stilte ILA-diagnosen den 23. januar 2023.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 23. januar 2023 på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Anlegget er under utslakting.

Restriksjonssone

Det vil innen kort tid opprettes en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og medfører restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet rundt lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse.

Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Sofus L. Olsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Finnmark. Tlf.: 2277 8937 / 9758 5303.

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten – Bodø. Tlf.: 2277 8075 / 97626075.


Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Sofus L. Olsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Finnmark. Tlf.: 2277 8937 / 9758 5303.

Seniorrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten – Bodø. Tlf.: 2277 8075 / 97626075.