Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Namsos kommune i Trøndelag

Publisert 26.01.2021     Sist endret 26.01.2021

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket rød i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 32017 Ånholmen i Namsos kommune i Trøndelag. Emilsen Fisk AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Grunnlag for diagnose

Emilsen Fisk AS varslet Mattilsynet 14. januar 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Ånholmen.

Mistanken er basert på kliniske funn og resultatet av PCR analyser gjennomført ved Pharmaq Analytic etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet inspiserte lokaliteten mandag 18. januar 2021, og tok ut oppfølgende prøver for eventuell verifisering av ILA. Mattilsynet stadfestet diagnosen ILA mandag 25. januar 2021, basert på sykdomsforandringer og virusfunn i analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten er under utslakting og vil tømmes i løpet av kort tid. Lokaliteten ligger i et utsettområde som er i ferd med å bli tømt for fisk ved ordinær slakting.

Kontrollområde

Lokalitet Ånholmen er omfattet av en eksisterende overvåkingssone i kontrollområdet for ILA i Nærøysund og Namsos kommuner, Trøndelag. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokaliteten 12662 Ternskjæret II 11. januar 2019.

Mattilsynet vil om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet, med utgangspunkt i lokalitet Ånholmen. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef John Bjarne Falch, Mattilsynet region Midt, avdeling Namdal – Namsos, tlf.: 22 77 84 12 / 916 92 885.


Kontaktinformasjon

Avdelingssjef John Bjarne Falch, Mattilsynet region Midt, avdeling Namdal – Namsos, tlf.: 22 77 84 12 / 916 92 885.