Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark fylke.

Publisert 24.01.2020     Sist endret 24.01.2020

Fakta ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisningen av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som, før opprettelse av kontrollområde med bekjempelsessone, ligger 10 km eller nærmere lokaliteten. Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i kontrollområdet, før bekjempelsessonen er opphevet.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 15460 Laholmen i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark fylke. Grieg Seafood Finnmark AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken som er publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller vil bli oppdatert til påvisning av ILA ved lokaliteten Laholmen.

Diagnose

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 14. januar 2020 om mistanke om ILA på fisk ved lokaliteten Laholmen. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnose ved lokaliteten Laholmen 23. januar 2020. Påvisningen av sykdommen baserer seg på obduksjonsfunn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Fisken ved Laholmen har slaktestørrelse og lokaliteten er under utslakting. Mattilsynet følger opp lokaliteten og vil sette en frist for tømming av lokaliteten. For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Kontrollområde

Det vil om kort tid bli opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil fastsette restriksjoner, blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger for antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Sofus L. Olsen, spesialinspektør, Region Nord, avdeling Finnmark. Direktenummer: 22 77 89 37  / Mobil: 97 58 53 03


Kontaktinformasjon

Sofus L. Olsen, spesialinspektør, Region Nord, avdeling Finnmark. Direktenummer: 22 77 89 37  / Mobil: 97 58 53 03