Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Rauma Kommune i Møre og Romsdal

Publisert 08.12.2021     Sist endret 08.12.2021

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokaliten 12842 Reistad  i Rauma kommune, Møre og Romsdal . Salmar Farming AS driver stamfiskproduksjon av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Salmar Farming AS varslet Mattilsynet Region Midt 26. november om funn som gir grunn til mistanke om ILA etter analyse av prøver fra fisk fra lokalitet Reistad.

Den 30. november tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved 12842 Reistad for eventuell stadfesting av diagnosen ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 7. desember 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, prøveuttak og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og rogn uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vurderer nå videre tiltak for fisk og rogn på lokaliteten.

Kontrollområde

Det vil om kort tid bli etablert et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Magne A.C Mo, avdelingssjef - Mattilsynet avdeling Nordmøre og Romsdal - telefon   22 77 86 07 / 982 47 902


Kontaktinformasjon

Magne A.C Mo, avdelingssjef - Mattilsynet avdeling Nordmøre og Romsdal - telefon   22 77 86 07 / 982 47 902