Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Salangen kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 29.06.2021     Sist endret 29.06.2021

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved 13597 Salangslia i Salangen kommune i Troms og Finnmark fylke. Salaks driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Pharmaq Analytiq varslet Mattilsynet 16. juni 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Salangslia.

Den 24.06.2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Salangslia for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 28.06.2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Kontrollområde

Lokaliteten Salangslia er omfattet av en eksisterende overvåkingssone i kontrollområdet for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokalitet Kvanntoneset 8. oktober 2019.

Mattilsynet vil om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet, med utgangspunkt i lokaliteten. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torkjell Andersen

Fungerende avdelingssjef Hilde Haug, Mattilsynet region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf. 22 77 82 88, mobil 995 25 618.


Kontaktinformasjon

Torkjell Andersen

Fungerende avdelingssjef Hilde Haug, Mattilsynet region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf. 22 77 82 88, mobil 995 25 618.