Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Sørreisa kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 19.05.2020     Sist endret 02.06.2020

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket rød i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31738 Bjørga i Sørreisa kommune i Troms og Finnmark fylke. Salaks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir oppdatert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Marin Helse AS varslet Mattilsynet 18.mai om ILA-mistanke.

Den 25. mai tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Bjørga for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 29. mai på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Virksomheten arbeider med å ferdigstille plan for utslakting.

Oppretter kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger ut fra lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Lokalitet Bjørga ligger i nærheten av kontrollområde for ILA i Dyrøy, Senja, Ibestad og Salangen kommuner, Troms og Finnmark. Det kan i dette tilfellet derfor være aktuelt å utvide det gjeldende kontrollområdet til også å omfatte lokalitet Bjørga.

Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km med utgangspunkt i lokalitet Bjørga.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Torkjell Andersen, Mattilsynet region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf. 22 77 90 48, mobil 97 98 10 59


Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Torkjell Andersen, Mattilsynet region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf. 22 77 90 48, mobil 97 98 10 59