Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Suldal kommune i Rogaland fylke

Publisert 22.02.2023     Sist endret 22.02.2023

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved strykestasjonen 11879 Kilavågen Land i Suldal kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Diagnose

Blue Analytics AS varslet Mattilsynet 1. oktober 2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 11879 Kilavågen Land.

Mistanken var basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Blue Analytics AS etter prøvetaking av rognvæske ved lokaliteten.

I forbindelse med oppfølging av ILA-mistanken tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 11879 Kilavågen Land 4. januar 2023.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 20. februar 2023 på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk, rogn og melke uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten ble tømt for fisk 25. januar 2023.

Restriksjonssone

Det blir om kort tid opprettet en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling akvakultur, telefon: 22 77 80 44.

Seniorinspektør Christine Pettersen, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling akvakultur,  telefon: 22 77 86 66.


Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling akvakultur, telefon: 22 77 80 44.

Seniorinspektør Christine Pettersen, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling akvakultur,  telefon: 22 77 86 66.