Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Vega kommune i Nordland fylke

Publisert 17.06.2021     Sist endret 17.06.2021

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 33157 Skogsholmen i Vega kommune i Nordland fylke. Nova Sea AS og Vega Sjøfarm AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Nova Sea AS varslet Mattilsynet 8. juni 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten Skogsholmen.

Den 9. juni 2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten Skogsholmen for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet diagnosen 16. juni 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

Kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Tina Westhelle Strand, Mattilsynet region Nord, avdeling Helgeland. Tlf: 22 77 90 01 / 977 25 114.


Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Tina Westhelle Strand, Mattilsynet region Nord, avdeling Helgeland. Tlf: 22 77 90 01 / 977 25 114.