Kunngjøring

Påvist ILA i settefiskanlegg i Salangen kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 16.07.2021     Sist endret 16.07.2021

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved settefiskanlegget 36357 Salangsverket i Salangen kommune i Troms og Finnmark fylke. Salangfisk AS driver med produksjon av laks på anlegget.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir oppdatert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Salangfisk AS varslet Mattilsynet mandag 05. juli 2021 om mistanke om ILA ved anlegg Salangsverket.

Den 9. juli 2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Salangsverket for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 16. juli 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er anlegget ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og inntak av rogn uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet kan pålegge tømming av anlegget.

Kontrollområde

Mattilsynet vil om kort tid opprette en bekjempelsessone, med utgangspunkt i lokalitet 36357 Salangsverket. Det kan bli iverksatt endringer i overvåkingssone i området.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for eventuell justering av kontrollområdets utbredelse.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Torkjell Andersen, Mattilsynet region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf. 22 77 90 48, mobil 979 81 059.


Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Torkjell Andersen, Mattilsynet region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf. 22 77 90 48, mobil 979 81 059.