Påvist ILA ved lokalitet 11939 Smal Skar i Stavanger kommune i Rogaland fylke

Publisert 28.07.2022     Sist endret 28.07.2022

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Smal Skar (11939) i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Eidesvik Laks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller. Lenke til kart finner du her.

Diagnose

Eidesvik Laks AS varslet Mattilsynet 19. juli 2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 11939 Smal Skar. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Den 21. juli 2022 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 11939 Smal Skar for eventuelt verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA diagnosen 28. juli 2022 på grunnlag av histopatologiske funn som kan sees ved tidlig stadium ILA, påvisning av deletert ILA virus ved hjelp av realt time RT – PCR og sekvensering og positive immunhistokjemi test for ILA – virus på samme individ. Analysene er utført av Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten er en del av tidligere etablert kontrollområde for ILA og ligger i en overvåkingssone. Dette innebærer bl.a. at det skal tas regelmessige prøver med særlig tanke på å avdekke ILA.

Mattilsynet kan pålegge at lokaliteten tømmes for fisk.

Restriksjonssone (tidligere kontrollområde)

Lokaliteten Smal Skar ligger i overvåkningssone i ILA kontrollområde i Stavanger, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner i Rogaland. Dette er en sone opprettet rundt 30036 Jørstadskjera og 11913 Kjeahola i november 2019.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

En vernesone vil bli etablert rundt den smittede lokaliteten. Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse.

Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Aslak Forus, seniorinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord. Direktenummer: 22 77 79 46, mobil: 911 03 805

Siri Frafjord Ørstavik, seniorinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord. Direktenummer: 22 77 78 96, mobil: 911 84 360


Kontaktinformasjon

Aslak Forus, seniorinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord. Direktenummer: 22 77 79 46, mobil: 911 03 805

Siri Frafjord Ørstavik, seniorinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord. Direktenummer: 22 77 78 96, mobil: 911 84 360