Påvist ILA ved oppdrettsanlegg i Finnøy kommune, Rogaland fylke

Publisert 18.11.2019     Sist endret 18.11.2019

Fakta ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisningen av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som, før opprettelse av kontrollområde med bekjempelsessone, ligger 10 km eller nærmere lokaliteten. Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i kontrollområdet, før bekjempelsessonen er opphevet.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 30036 Jørstadskjera i Finnøy kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Bremnes Seashore AS.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Diagnose

Virksomheten varslet Mattilsynet 9. november 2019 om mistanke om ILA på lokalitet Jørstadskjera. Mistanken bygget på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 15. november 2019 på grunnlag av påvisning av deletert virus og histopatologiske funn, samt positiv immunhistokjemi, gjennomført ved Veterinærinstituttet. 

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktivt kart over sykdomstilfeller.

Kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet. Direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174

Rådgiver Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, Direktenummer: 22 77 82 36.


Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet. Direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174

Rådgiver Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, Direktenummer: 22 77 82 36.