Kunngjøring

Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) i oppdrettsanlegg i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 12.05.2021     Sist endret 12.05.2021

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 40017 Stangnes i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark fylkes. Lokaliteten drives av Grieg Seafood Finnmark AS.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Mattilsynet ble 4. mai 2021 varslet av Pharmaq analytic om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten Stangnes.

Mattilsynet tok 5. mai 2021 ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnose 11. mai 2021 på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten.

Kontrollområde

Lokalitet Stangnes ligger i en allerede eksisterende bekjempelsessone i kontrollområde for ILA i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark. Bekjempelsessonen ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokaliteten 10828 Kleppenes N i oktober 2020.

Mattilsynet vil om kort tid utvide bekjempelsessonen i det eksisterende kontrollområdet med utgangspunkt i lokaliteten Stangnes. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å endre den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.

 Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn ved utvidelse av kontrollområdet. Kontrollområdet må forventes å berøre lokaliteter som ligger i en avstand på ca. 10-20 km fra lokaliteten Stangnes.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Førsteinspektør Lisa Charlott Brattland, Mattilsynet region Nord, seksjon fisk og mat Finnmark, tlf. 22 77 90 54.


Kontaktinformasjon

Førsteinspektør Lisa Charlott Brattland, Mattilsynet region Nord, seksjon fisk og mat Finnmark, tlf. 22 77 90 54.