Kunngjøring

Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) i oppdrettsanlegg i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark fylke

Publisert 23.10.2020     Sist endret 10.11.2020

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket rød i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 38857 Vannfjorden i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark fylke. Grieg Seafood Finnmark AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Grieg Seafood Finnmark AS varslet Mattilsynet 6. oktober om ILA-mistanke ved lokalitet Vannfjorden.

Den 9. oktober 2020 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Vannfjorden for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 16. oktober 2020 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten.

Kontrollområde

Lokalitet Vannfjorden ligger i en allerede eksisterende overvåkingssone for ILA i Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokaliteten 15460 Laholmen i januar 2020.

Det vil innen kort tid bli fastsatt et utvidet kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Sofus L. Olsen, Mattilsynet region Nord, seksjon fisk og mat Finnmark. Tlf.: 22 77 89 37

Seniorinspektør Elisabeth Arild, Mattilsynet region Nord, seksjon fisk og mat Finnmark. Tlf.: 22 77 80 98


Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Sofus L. Olsen, Mattilsynet region Nord, seksjon fisk og mat Finnmark. Tlf.: 22 77 89 37

Seniorinspektør Elisabeth Arild, Mattilsynet region Nord, seksjon fisk og mat Finnmark. Tlf.: 22 77 80 98