Kunngjøring

Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) i oppdrettsanlegg i Vanylven kommune i Møre og Romsdal fylke

Publisert 25.09.2020     Sist endret 25.09.2020

Fakta om ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket rød i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 22455 Bjørlykkestranda i Vanylven kommune i Møre og Romsdal fylke. Mowi ASA driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Mowi varslet Mattilsynet 10. september 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Bjørlykkestranda. Mistanken var basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved eksternt laboratorium etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet inspiserte anlegget og tok ut egne prøver 15. september.

Mattilsynet stadfestet diagnosen 25. september på grunnlag av prøvesvar fra Veterinærinstituttet som viser at det er påvist ILA-virus og sykdomsforandringer i samme fisk.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Slakting er allerede i gang, og lokaliteten er planlagt utslaktet i løpet av uke 40.

Kontrollområde

Lokalitet Bjørlykkestranda ligger i en overvåkingssone for ILA i Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal. Kontrollområdeforskriften ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokalitet 13246 Voldnes i Herøy kommune i februar 2020.

Det blir om kort tid fastsatt et utvidet kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteten med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør – Fiskehelsebiolog Cecilie Flatnes Nystøyl, Mattilsynet region Midt, avdeling Sunnmøre, tlf.: 90 22 54 86.


Kontaktinformasjon

Seniorinspektør – Fiskehelsebiolog Cecilie Flatnes Nystøyl, Mattilsynet region Midt, avdeling Sunnmøre, tlf.: 90 22 54 86.