Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegg i Alta kommune i Finnmark fylke

Publisert 11.12.2019     Sist endret 11.12.2019

Fakta ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisningen av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som, før opprettelse av kontrollområde med bekjempelsessone, ligger 10 km eller nærmere lokaliteten. Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i kontrollområdet, før bekjempelsessonen er opphevet.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 10840 Lille Kufjord i Alta kommune i Finnmark fylke. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Lokaliteten drives av NRS Farming AS.

Diagnose

NRS Farming AS varslet Mattilsynet 5. desember 2019 om mistanke om ILA på lokalitet Lille Kufjord. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR).

Mattilsynet har stadfestet diagnosen 10. desember 2019, på grunnlag av histopatologiske forandringer forenelig med infeksiøs lakseanemi, samt påvisning av virus basert på 2 ulike metoder; immunhistokjemi og PCR, gjort ved Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse.

Kontrollområde

Lokalitet Lille Kufjord ligger i overvåkningssonen i . Kontrollområdeforskriften ble opprettet etter påvisning av ILA ved sjølokalitet 10281 Store Kvalfjord i Alta kommune i november 2017.

Det vil innen kort tid opprettes et nytt kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på minimum 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Siv June Hansen, avdelingsleder, avdeling Finnmark, region Nord, tlf. 22 77 89 26, mobil 995 04 640


Kontaktinformasjon

Siv June Hansen, avdelingsleder, avdeling Finnmark, region Nord, tlf. 22 77 89 26, mobil 995 04 640