Kunngjøring

Påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegg i Harstad kommune i Troms fylke

Publisert 25.11.2019     Sist endret 25.11.2019

Fakta ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisningen av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som, før opprettelse av kontrollområde med bekjempelsessone, ligger 10 km eller nærmere lokaliteten. Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i kontrollområdet, før bekjempelsessonen er opphevet.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 31397 Oterneset i Harstad kommune i Troms fylke. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Lokaliteten drives av Salmar Farming AS avd. Troms, i samlokalisering med Havbruksstasjonen i Tromsø AS, Skretting AS og Stim AS.

Diagnose

Salmar Farming AS avd. Troms varslet Mattilsynet 15. november 2019 om mistanke om ILA på Oterneset. Mistanken bygde på positive analyseresultater (PCR).

Mattilsynet har stadfestet diagnosen 25. november 2019, på grunnlag av histopatologiske funn forenelig med ILA, og påvisning av ILA-virus ved to uavhengige metoder (immunhistokjemi og RT-PCR), gjort ved Veterinærinstituttet. Sekvenseringen av ILA-viruset viser at viruset er deletert (virulent variant).

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. På grunn av nærhet er også sjølokalitet 36077 Mollvika underlagt samme restriksjoner.

Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse.

Kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Terje Skomsvold, region Nord, avdeling Midtre Hålogaland, tlf. 22 77 89 91, mobil 952 64 428.


Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Terje Skomsvold, region Nord, avdeling Midtre Hålogaland, tlf. 22 77 89 91, mobil 952 64 428.