Faktaartikkel

Prøvetakingsrutiner ved ILA-utbrudd og hvem som dekker analysekostnadene

Publisert 18.01.2021     Sist endret 18.01.2021

Ved ILA-utbrudd skal Mattilsynet ta ut prøver i bekjempelsessonen, mens virksomhetens fiskehelsepersonell skal ta ut prøver i overvåkingssonen. Veterinærinstituttet dekker analysekostnadene for første prøveuttak ved lokalitetene innenfor en bekjempelsessone. Resten av analysekostnadene dekkes av virksomheten.

FAKTA:

EU-regelverk for uttak av ILA-prøver

EUs fiskehelsedirektiv (2006/88/EU) fastsetter de overordnede kravene som stilles til uttak av prøver fra fisk for å ha kontroll med listeførte fiskesykdommer i medlemslandene i EØS-samarbeidet.

Detaljreglene om prøveuttak og analyse av prøvene framkommer i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1554, som er tatt inn i omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr.

Ordningen gjelder til Norge har besluttet og innført ny strategi for håndtering av ILA.

Strategivalget for ILA er på høring fram til 5. februar, og ny ordning vil bli innført i løpet av 2021.

Opprettelse av soner ved ILA-utbrudd

Ved ILA-utbrudd etablerer Mattilsynet kontrollområder som består av en bekjempelsessone omkring lokaliteten med ILA-utbrudd, og en overvåkingssone utenfor.

Det skal tas månedlige prøver av fisk ved lokalitetene innenfor de to sonene.

Mattilsynet skal sikre uavhengige prøver

Gjeldende kontrollforordning (inntatt i forskrift 03.03.2020 nr. 704) gir føringer for hvordan Mattilsynet som ansvarlig myndighet skal gjennomføre tilsynet og sikre «uavhengige» prøver.

Mattilsynets inspektører skal ta de månedlige prøvene i bekjempelsessonene for å sikre at overvåkingen skjer i offentlig regi og ikke bare under offentlig tilsyn.

Veterinærinstituttet sender prøvetakingsmateriell til Mattilsynets avdelingskontor.

Virksomhetens fiskehelsepersonell tar ut prøver i overvåkingssonen

Siden det felles EU-regelverket ikke legger føringer for uttak av månedlige prøver i overvåkingssonene, videreføres praksisen med at oppdretterne skal sikre at fiskehelsepersonell tar ut månedlige prøver ved lokalitetene innenfor overvåkingssonene.

Innsending av prøver fra bekjempelsessone og overvåkingssone

Prøvene skal sendes til Veterinærinstituttet og/eller til utpekte laboratorier.

Hovedregelen er at prøvene sendes så snart som mulig - enten samme dag eller eventuelt dagen etter prøvene er tatt. Prøver som er tatt ut på en torsdag eller fredag, sendes inn rett over helgen.

Prøvene skal lagres i kjøleskap i tidsrommet mellom prøveuttak og innsending til laboratorium. Prøvene pakkes med kjøleelement og sendes som ekspress over natt.

Analyser skal utføres av Veterinærinstituttet eller av utpekte laboratorier

For overvåking av fiskehelse har Mattilsynet utpekt PatoGen AS, Pharmaq Analytiq AS og Sintef Norlab som, i tillegg til Veterinærinstituttet, kan foreta analyse for ILA, BKD og PD.

Overvåkingsprøver fra ILA-kontrollområdene (bekjempelses- og overvåkingssone) kan derfor bare analyseres ved Veterinærinstituttet eller ett av disse laboratoriene.

Forhindre interessekonflikt mellom oppdretter og laboratorium

Det skal ikke være interessekonflikt mellom oppdretter og laboratoriet som kan svekke tilliten til at prøvene håndteres med tilstrekkelig objektivitet og uavhengighet.

Utpekte laboratorier som analyserer offentlige prøver fra en oppdrettslokalitet, kan derfor ikke eies helt eller delvis av oppdrettsvirksomheten. Prøveuttak i strid med kravet kan føre til at overvåkingen ikke oppfyller kravene for prøvetaking i en bekjempelsessone.

Dersom oppdretter er i tvil om det eksisterer en interessekonflikt, kan Mattilsynet kontaktes for veiledning om kravene i regelverket. 

Ha alltid prøvetakingsutstyr tilgjengelig

For å sikre effektiv overvåking må alle oppdrettere til enhver tid sikre at det ved aktuelle lokaliteter er tilgjengelig tilstrekkelig og riktig prøvetakingsutstyr for Mattilsynets prøvetaking.

Utstyret for innsending av prøvene må være ferdig adressert og frankert slik at Mattilsynets inspektører kan sende inn prøvene umiddelbart etter at uttaket er gjennomført.

Veterinærinstituttet dekker analysekostnadene for første prøveuttak i bekjempelsessonen, de resterende dekkes av virksomheten

Første månedlige prøver fra lokalitetene i bekjempelsessonene sendes alltid til Veterinærinstituttet, som er nasjonalt referanselaboratorium for sykdommen ILA. Veterinærinstituttet dekker analysekostnadene for det første prøveuttaket.

De etterfølgende prøvene fra kontrollområdet blir analysert av Veterinærinstituttet eller et av de andre utpekte laboratoriene. Kostnadene dekkes av virksomheten. Laboratoriene sender faktura direkte til oppdretter.

Prøvetaking ved ILA-fri status

For å oppnå eller vedlikeholde ILA-fri status er det egne prøvetakingsrutiner.

 

Fant du det du lette etter?