Tema

Krepsepest

Publisert 29.01.2018     Sist endret 12.08.2021

Krepsepest er en trussel mot den utryddingstruede edelkrepsen.

Alle som fisker etter kreps har ansvar for å ikke spre smitte videre til andre deler av et vassdrag eller nye områder. Spredning av krepsepest er ofte knyttet til ulovlig flytting av kreps, eller transport av båter og utstyr som har vært brukt i smittede vassdrag.

Mattilsynet har ansvar for å iverksette tiltak ved mistanke eller påvisning av krepsepest. Det kan for eksempel innebære forbud mot båttrafikk, fiskeforbud, etc.

Funn av syk eller død kreps skal du melde til Mattilsynet på 22 40 00 00.

Alle kontrollområdene for krepsepest

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Kreps og krepsing-brosjyre PDF

Beredskap

Bekjempelsesplanen for krepsepest beskriver hvilke tiltak Mattilsynet skal sette i verk ved mistanke om krepsepest, samt akutte og langsiktige tiltak i berørte vassdrag. Planen skal avklare ansvarsfordeling mellom de ulike nivåer i Mattilsynet ved ulike scenarier.

Planen gjelder kun tiltak for å bekjempe sykdommen krepsepest. Funn av signalkreps vil normalt innebære utbrudd av krepsepest, men signalkreps er også en fremmed art. Tiltak med sikte på å minimere eller utrydde bestander av signalkreps er ikke beskrevet i denne bekjempelsesplanen. Forvaltning av fremmede arter er en oppgave som tilhører Miljødirektoratet, mens bekjempelse av sykdommen krepsepest er Mattilsynets ansvar.

Bekjempelsesplan for krepsepest

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer