Kombinasjonsbehandling mot lakselus må være forsvarlig

Publisert 11.04.2016     Sist endret 11.04.2016

Kombinasjonsbehandlinger mot lakselus må, i likhet med annen medisinsk behandling, basere seg på god praksis for å være forsvarlig. Det er ikke et generelt forbud mot å kombinere ulike preparater, men den som forskriver legemidler må kunne vise at legemiddelbruken er forsvarlig både med hensyn til mattrygghet, dyrevelferd, effekt og miljøpåvirkning. Uforsvarlig forskrivning og bruk er ulovlig.

Det er ikke bare behandlingseffekten mot lakselus som avgjør om legemiddelbruken er forsvarlig.

Dyrehelsepersonell som forskriver legemidler i avvikende doseringer eller i kombinasjon med andre legemidler har større ansvar. De må ha kunnskap og gjøre vurderinger om virkning og bivirkning for mattrygghet, dyr og omkringliggende miljø.

Uten slik kunnskap og slike vurderinger er det ikke forsvarlig å bruke legemidlene på denne måten.

Kombinasjoner ikke del av godkjenningsprosessen og preparatomtalen

Bruk som beskrevet i preparatomtalen er godt dokumentert i godkjenningsprosessen og anses derfor som forsvarlig. Statens legemiddelverk gjør en bred vurdering i godkjenningsprosessen hvor det tas hensyn til både mattrygghet, brukerhensyn, dyrevelferd, miljø og effekt.

Legemiddelverket gjør imidlertid ingen vurderinger av kombinasjonsbruk av lusemidler. Kombinasjonsbruk omtales heller ikke i preparatomtalen.

Må søke tillatelse for forsøk og utprøving

Vesentlige avvik fra preparatomtalen eller kombinasjoner av legemidler skal være godt faglig forankret. Personlige erfaringer ved uformelle utprøvninger er ikke tilstrekkelig. Dersom det ikke finnes annen dokumentasjon, må det vurderes å gjennomføre formelle forsøk for å kunne bruke det forsvarlig.

Skal det gjennomføres forsøk og klinisk utprøving av legemidler må ansvarlige søke om tillatelse fra Mattilsynet og Statens legemiddelverk etter gjeldende regelverk.

Økt tilsyn med fiskehelsepersonells forskriving

Utfordringene med lakselus i oppdrettsnæringen utfordrer også dyrehelsepersonellets legemiddelpraksis. Bruk av ulike kombinasjoner av legemiddel er vanlig i oppdrettsnæringen. Samtidig øker legemiddelbruken uforholdsmessig mye.

Mattilsynet er særlig bekymret for om hensynet til omkringliggende miljø og dyrevelferd blir tilstrekkelig vektlagt. I tillegg har det vært en rekke tilfeller med dårlig fiskevelferd ved lusebehandlinger. Dette er bakgrunnen for at Mattilsynet øker tilsynet med forskriv forskrivningen av legemidler til fisk.

Regelverket krever god praksis

Kravet til forsvarlig forskrivning og bruk av legemidler følger av dyrehelsepersonelloven §§ 13 og 23.  Dette er en rettslig standard og et funksjonskrav som innholdsmessig bygger på det som må anses som god praksis eller lege artis for dyrehelsepersonell.

Fant du det du lette etter?