Rapport

Resistenstesting mot legemidler og ferskvann hos lakselus 2021

Publisert 18.03.2022     Sist endret 28.03.2022

Resultatene fra resistenstesting i 2021 viser at lakselusen fremdeles har høyt resistensnivå mot legemidler. Overvåkingen viser også at lakselusen har noe høyere ferskvannstoleranse i de undersøkte lokalitetene som ligger i områdene der ferskvannsbehandling er en mer brukt metode.

Lakselusmidler

Veterinærinstituttet har siden 2013 undersøkt resistens mot ulike legemidler hos lakselus gjennom Mattilsynets årlige overvåkningsprogram.

Antall medikamentelle behandlinger mot lakselus har vært stabilt siden 2017, men gikk litt opp i 2021 sammenliknet med året før.

For første gang på flere tiår ble det i 2021 godkjent et legemiddel mot lus fra en ny stoffgruppe. Dette middelet ble brukt 29 ganger i 2021.

Ferskvannsbehandling

De tre siste årene er programmet utvidet til også å omfatte ferskvann etter at en risikovurdering utført for Mattilsynet konkluderte med at bruk av ferskvann til avlusning gir økt sannsynlighet for at lakselus kan bli mer tolerant for ferskvann.

Antallet ferskvannsbehandlinger av lakselus økte mye fra 275 i 2020 til 412 i 2021. Økningen innebærer høyere risiko for at lakselus kan blir mer tolerant for ferskvann og dermed føre til redusert avlusningseffekt.

Ferskvann fungerer som en naturlig avlusingsmetode for vill laksefisk. Økningen av ferskvannsbehandlinger kan derfor føre til negativ påvirkning av lakselus på ville bestander av laksefisk i fjorder og elver.

Ferskvannsbehandlinger må derfor brukes med stor forsiktighet for å unngå resistens.

Hva undersøkte vi?

Resistens hos lakselus overfor legemidler:
Følsomhet mot virkestoffene azametifos, deltametrin, hydrogenperoksid og emamektinbenzoat ved hjelp av biologiske assays (bioassays) og undersøkelser for markører for azametifos-, pyretroid- og hydrogenperoksidresistens, ble i testet på et antall lokaliteter langs hele kysten fra Rogaland til Finnmark.

Resistens hos lakselus overfor ferskvann:
En feltstudie av ferskvannsfølsomhet ble utført for tredje året på rad, og følsomhetsnivået til lakselus fra områder med lav og høyere frekvens av ferskvannsbehandlinger ble sammenlignet.

Lakselus fra 26 lokaliteter ble testet for følsomhet for ferskvann ved hjelp av bioassays der lakselus utsettes for vann med ulike saltkonsentrasjoner.

Tidsrom2021
Hva lette vi etter?

Resistens hos lakselus legemidler:
1. Oppsummere og overvåke bruk av legemidler til bekjempelse av lakselus i oppdrettsnæringen ut fra data rapportert i Veterinært legemiddelregister (VetReg)

2. Gi en best mulig beskrivelse av lakselus sin følsomhet mot viktige legemidler.

3. Beskrive endringer i resistenssituasjonen.

4. Vurdere og oppdatere risiko for resistens ved bruk av legemidler i behandlinger mot lakselus.

Resistens hos lakselus ferskvann:

1. Oppsummere og overvåke bruk av ferskvann til bekjempelse av lakselus i norsk oppdrettsnæring ut fra ukentlige luserapporteringer til Mattilsynet fra alle oppdrettsanlegg i sjø

2. Undersøke om lakselus har ulik følsomhet mot vann med lav salinitet avhengig av om de kommer fra områder med lav eller høyere bruk av ferskvann til lusebehandling.

Hva fant vi?

Legemidler
Det er fremdeles et høyt resistensnivå, men det er en tendens til reduksjon i resistensnivået mot pyretroider og azametifos.

Ferskvann
Resultatene viste noe høyere ferskvannstoleranse hos lakselus fra lokaliteter som ligger i områdene der det er flere avlusninger ved bruk av ferskvannsbehandling.

Resultatene viser at toleransen mot ferskvann i de områdene med høyest bruk ikke har økt i løpet av de tre årene der dette har blitt undersøkt.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet

 

Publikasjoner

Rapport: Resistens mot legemidler og ferskvann hos lakselus 2021 

Fant du det du lette etter?