Telling av lakselus ved lavere lusegrense om våren og Mattilsynets håndheving

Publisert 30.04.2019     Sist endret 15.04.2021

For å beskytte den ville laksefisken når den vandrer ut fra elvene, er det satt krav til lavere lusegrenser i oppdrettsanleggene i en periode om våren og forsommeren. I perioden er det strengere krav til telling av lakselus.

Ukentlig lakselusrapport

Havforskningsinstituttet lager ukentlige luserapporter for produksjonsområdene basert på rapporterte tall til Mattilsynet og Fiskeridirektoratet.

I rapporten inngår også Havforskningsinstituttets lakselusmodell.

Her finner du rapportene

På denne siden finner du informasjon om kravene som gjelder, og hvordan Mattilsynet vurderer og håndhever kravet.

Tellingen skal gjenspeile lusesituasjonen

Telling av lakselus er nødvendig for at oppdretter skal ha kontroll på lusesituasjonen og kunne iverksette forebyggende tiltak i tide for å hindre at lusesituasjonen kommer ut av kontroll.

Tallene fra lusetellingen er grunnlaget for Mattilsynets lakselusovervåkning og -oppfølging. I tillegg brukes tallene i modellene som estimere lakselussmitte både for villfisk og oppdrettsfisk, blant annet i trafikklyssystemet.

Derfor må tellingene som rapporteres til Mattilsynet gjenspeile den reelle lusesituasjonen i anlegget.

Telle minst 20 fisk fra alle merder ukentlig

Ved lave lusegrenser er det utfordringer knyttet til mulige falske positive eller negative telleresultat. Derfor er det satt et minimumskrav om å telle minst 20 fisk fra alle merder hver uke i perioden med lave lusegrenser.

Dersom det er usikkerhet til om resultatet er representativt, bør utvalget av fisk i tellingene økes.

Perioder med lave lusegrenser

Tidsrommet og området for lavere lusegrense er (lakselusforskriften § 8):

  • I Nord-Trøndelag og sørover skal det fra og med mandag i uke 16 til og med søndag i uke 21 til enhver tid være færre enn 0,2 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget.
  • I Nordland, Troms og Finnmark skal det fra og med mandag i uke 21 til og med søndag i uke 26 til enhver tid være færre enn 0,2 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget.

Mattilsynets vurdering av telleresultater

Mattilsynet legger følgende praksis til grunn ved håndheving av lusegrensen om våren og forsommeren.

Hvis det er telt og rapportert:

  • et gjennomsnitt på 0,3 voksne hunnlus eller høyere én gang, håndheves dette av Mattilsynet som et reelt antall over 0,2.
  • et gjennomsnitt mindre enn 0,3 voksne hunnlus en eller to påfølgende ganger, håndheves dette av Mattilsynet som et reelt antall mindre enn 0,2.
  • et gjennomsnitt mellom 0,2 og 0,3 voksne hunnlus tre påfølgende ganger, håndheves dette av Mattilsynet som at det reelle antallet er høyere enn 0,2 ved alle tre innrapporterte tellinger.

Dette samsvarer med reglene for når det foreligger brudd på vilkårene for fem prosent kapasitetsvekst tilbudt i 2015. Reglene er beskrevet i høringsbrevet til endringene av reglene for våravlusing i 2017.

Mattilsynet følger opp anlegg som ikke overholder grensen

Mattilsynet overvåker alle anlegg, og følger særlig opp de som har størst utfordringer med å overholde grensen.

Overskridelser i vårperioden er sentrale dersom Mattilsynet vurderer å midlertidig redusere produksjonen på oppdrettsanlegg som har langvarige eller store lakselusproblemer. Overskridelser om våren og forsommeren vil da veie tyngre enn overskridelser resten av året.

Aktuelle rapporter

Telling av lakselus: Hvordan forstå og håndtere usikkerheten i telleresultatene

Forslag til håndtering av falske positive og negative lusetellinger ved lave lusetall

Fant du det du lette etter?