Meldeplikt for listeførte sykdommer på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr

Publisert 11.05.2022     Sist endret 09.06.2022

Regelverk: Dyrehelseforskriften § 7

Lesehjelp: AHL AKVA Håndtering av sykdommer på nasjonal liste - F sykdommer
---

Alle som har grunn til mistanke om eller påviser listeført sykdom har meldeplikt om dette til Mattilsynet.

Ved unormal dødelighet, andre tegn på sykdom eller vesentlig redusert produksjonstakt av ukjent årsak, skal driftsansvarlige så snart som praktisk mulig sikre at veterinær eller fiskehelsebiolog vurderer helsesituasjonen i hele anlegget og gjennomfører relevante undersøkelser og prøveuttak for å fastslå årsaken.

Dersom forholdene vedvarer, skal ny vurdering gjennomføres innen 14 dager med mindre årsaksforholdene er entydig og avklart.

Driftsansvarlige skal så snart som praktisk mulig melde fra til Mattilsynet dersom årsaksforholdene fortsatt er uavklart etter at ny vurdering er gjennomført.

Ved unormal dødelighet og andre tegn på alvorlig sykdom hos viltlevende akvatiske dyr, har alle plikt til å så snart som praktisk mulig å melde fra til Mattilsynet.

Her kan du varsle: Varsling av mistanke eller påvisning av sykdom på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr

Fant du det du lette etter?