Overvåking- og kartleggingsprogram – fiskehelse og skjellhelse

Publisert 26.06.2013     Sist endret 09.04.2019

Mattilsynet har overvåking- og kartleggingsprogram som skal dokumentere og gi oversikt over status for sykdom hos fisk, skjell og kreps.

Hovedmålet med overvåkings- og kartleggingsprogrammene på fiske- og skjellhelseområdet er å ha god oversikt over status for alvorlige smittsomme sykdommer. Norge er gjennom internasjonale avtaler forpliktet til å ha dokumentasjon som viser forekomsten av listeførte sykdommer. Programmene gir også grunnlag for å dokumentere fravær av sykdom i sykdomsfrie område og for å følge med på utviklingen av resistens mot avlusingsmidlene hos lakselus.

Generell informasjon om overvåking

Alle oppdrettsanlegg skal inspiseres minst en gang hvert år av Mattilsynet. Under inspeksjonene ser vi spesielt etter tegn på listeførte sykdommer. Stamfiskanlegg og anlegg med europeisk flatøsters skal inspiseres minst 2 ganger i løpet av året. I stamfiskanlegg skal inspeksjonen foregå i gytesesongen, og det skal være minimum 4 måneder mellom hver av inspeksjonene.

I noen av programmene er det Mattilsynet som tar ut prøver. I andre program utnytter Mattilsynet de prøvene som fiskehelsetjenestene tar ut for sykdomsoppklaring ved helsekontroll.

Oversikt over overvåkings- og kartleggingsprogram – akvatiske dyr

Overvåkings- og kartleggingsprogram:Analyser hos:
Sykdomsovervåking av villfisk i ferskvatnVeterinærinstituttet
Sykdomsovervåking på villfisk i sjøvatnHavforskningsinstituttet
Overvåking av effekt fra lakselus på ville bestander av laksefisk Havforskningsinstituttet
Overvåking av resistens hos lakselusVeterinærinstituttet
Overvåking av Gyrodactylus salaris i settefiskanlegg og elverVeterinærinstituttet
Friskmeldingsprogram for Gyrodactylus salarisVeterinærinstituttet
Overvåking av VHS og IHNVeterinærinstituttet
Overvåking av ILA (og ev. BKD)
(- gjelder ILA-fri status og kontrollområdene for ILA)
Utpekte laboratorier
KrepsepestVeterinærinstituttet
Kartlegging av Gyrodactylus salaris i DrammensvassdragetVeterinærinstituttet
Overvåking av Bonamiose ostreae og Marteilia refringensHavforskningsinstituttet
ILAV-HPR0 i settefiskanlegg Veterinærinstituttet

 

Her finner du rapportene fra overvåkings - og kontrollprogrammene.

Nasjonalt referanselaboratorium fiske- og skjellsykdommer

Veterinærinstituttet er utpekt av Mattilsynet som Nasjonalt referanselaboratorium for bl.a. fiske- og skjellsykdommer. Dette betyr at Veterinærinstituttet kan benyttes til analyser som inngår i den offentlige overvåkingen for alle fiskesykdommer (95/53/EEC). Les mer om utpekingen av Veterinærinstituttet som nasjonale referanselaboratorium.

Utpeking av andre laboratorier for analyser i overvåking- og kartleggingsprogrammene

I forbindelse med overvåking har Mattilsynet utpekt en del laboratorier for analyse av ILAV, BKD og SAV (PD), se utpekte laboratorium for analyser i overvåkings- og kartleggingsprogram

Bruk av helsekontroll og prøvetaking fra fiskehelsetjenestene i overvåking og kartlegging

Overvåkings- og kartleggingsprogrammene for VHS/IHN baserer seg helsekontrollen og prøvetaking som gjennomføres av fiskehelsetjenestene. Aktuelle prøver innsendt til Veterinærinstituttet med mistanke om listeført sykdom eller for generell sykdomsoppklaring blir undersøkt for VHSV og IHNV.

For meir informasjon:

Veterinærinstituttet: Rapportar OK-program

Havforskningsinstituttet: OK-program lakselus

Sjukdomsframkallande virus på vill laksefisk

Slik sikres at oppdrettsfisken er trygg å spise

Regelverk:

Fiskehelsedirektivet

Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Jonathan Vaz Serrano, rådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret.


Kontaktinformasjon

Jonathan Vaz Serrano, rådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret.