Overvåking- og kartleggingsprogrammer – fiskehelse og skjellhelse

Publisert 26.06.2013     Sist endret 02.06.2021

Mattilsynet gjennomfører overvåking- og kartleggingsprogramer for å dokumentere og gi oversikt over status for sykdom hos fisk, skjell og kreps.

Hovedformålet med overvåkings- og kartleggingsprogrammene på fiske- og skjellhelseområdet er å sikre god oversikt over status for alvorlige smittsomme sykdommer.

Norge er gjennom internasjonale avtaler forpliktet til å ha dokumentasjon som viser forekomsten av listeførte sykdommer. Programmene gir også grunnlag for å dokumentere fravær av sykdom i sykdomsfrie område og for å følge med på utviklingen av resistens for avlusingsmidler som benyttes mot lakselus.

Generell informasjon om overvåking

Våre internasjonale forpliktelser setter krav om at Mattilsynet gjennomfører inspeksjoner og tar ut prøver for analyse flere ganger per år for en del av oppdrettsanleggene. F.eks. gjelder det anlegg som overvåkes for ILA-fri status. Se nærmere informasjon om frekvens for inspeksjoner under hvert overvåkingsprogram.

Mattilsynets regioner prioriterer ellers inspeksjon av anlegg med forhøyet dødelighet og sykdom. Under inspeksjonene ser vi spesielt etter tegn på listeførte sykdommer.

I andre program utnytter Mattilsynet prøvene som fiskehelsepersonell tar ut for sykdomsoppklaring ved helsekontroll, som f.eks. kontinuerlig overvåking for VHS/IHN.

Når Mattilsynet tar ut prøvene er det for å sikre en overvåking fri for interessekonflikter. Det er viktig at analyse av prøvene gjennomføres ved et laboratorium uten bindinger til anlegget prøvene er tatt i.

Oversikt over overvåkings- og kartleggingsprogram – akvatiske dyr

Overvåkings- og kartleggingsprogram:Analyser hos:
Sykdomsovervåking av villfisk i ferskvatnVeterinærinstituttet
Sykdomsovervåking på villfisk i sjøvatnHavforskningsinstituttet
Overvåking av effekt fra lakselus på ville bestander av laksefisk Havforskningsinstituttet
Overvåking av resistens hos lakselusVeterinærinstituttet
Overvåking av Gyrodactylus salaris i settefiskanlegg og elverVeterinærinstituttet
Friskmeldingsprogram for Gyrodactylus salarisVeterinærinstituttet
Overvåking av VHS og IHNVeterinærinstituttet

(- gjelder ILA-fri status og kontrollområdene for ILA)
Utpekte laboratorier
KrepsepestVeterinærinstituttet
Kartlegging av Gyrodactylus salaris i DrammensvassdragetVeterinærinstituttet
Overvåking av Bonamiose ostreae og Marteilia refringensHavforskningsinstituttet
ILAV-HPR0 i settefiskanleggVeterinærinstituttet

 

Her finner du de nyeste rapportene fra overvåkings - og kontrollprogrammene.

Nasjonalt referanselaboratorium for fiske- og skjellsykdommer

Veterinærinstituttet er utpekt av Mattilsynet som Nasjonalt referanselaboratorium for fiske- og skjellsykdommer. Dette betyr at Veterinærinstituttet kan benyttes til analyser som inngår i den offentlige overvåkingen for alle fiskesykdommer (95/53/EEC). Les mer om utpekingen av Veterinærinstituttet som nasjonalt referanselaboratorium.

Utpeking av andre laboratorier for analyser i overvåking- og kartleggingsprogrammene

Mattilsynet har utpekt flere laboratorier for analyse av ILAV, BKD og SAV (PD) i forbindelse med overvåking, se utpekte laboratorium for analyser i overvåkings- og kartleggingsprogram

Prøver som skal inngå i et overvåking- og kontrollprogram kan ikke analyseres ved et laboratorium som oppdrettsselskapet som eier anlegget prøvene kommer fra, eier helt eller delvis.

Bruk av helsekontroll og prøvetaking fra fiskehelsepersonell i overvåking og kartlegging

Overvåkings- og kartleggingsprogrammene for VHS/IHN baserer seg på helsekontrollen og prøvetaking som gjennomføres av fiskehelsepersonell. Aktuelle prøver innsendt til Veterinærinstituttet med mistanke om listeført sykdom eller for generell sykdomsoppklaring blir undersøkt for VHSV og IHNV.

For mer informasjon

Veterinærinstituttet: Rapporter OK-program

Havforskningsinstituttet: Rapporter OK-program

Overvåkning av virus på vill laksefisk

Regelverk

Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Magnhild Daltveit, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret


Kontaktinformasjon

Magnhild Daltveit, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret