Rapport

Overvåkingsprogram 2020: Helsestatus hos vill anadrom laksefisk fra sjø til ferskvann

Publisert 05.05.2021     Sist endret 05.05.2021

I forbindelse med overvåking av helsestatus hos vill anadrom laksefisk fra sjø til ferskvann i Norge, har Veterinærinstituttet undersøkt gjellehelse hos vill laksefisk.

Formålet med overvåkingen er å avdekke sykdomsframkallende smittestoff som forårsaker gjellesykdom. Både hos oppdrettet atlantisk laks og regnbueørret medfører gjellesykdom forøkt dødelighet, redusert tilvekst og dårligere velferd.

På grunn av utviklingen mot økt global oppvarming vil gjellehelse ha stadig større betydning. I de kommende årene vil det derfor være ekstra viktig med overvåking av smittestoff som angriper gjellene.

Hva undersøkt vi?

Gjellehelse hos vill laksefisk i:

  • sjø (atlantisk laks, sjøørret og regnbueørret)
  • elver (atlantisk laks) 
  • vannforekomster hvor kun vill laksefisk forekommer (brunørret)
Tidsrom2020
Hva lette vi etter?

Vill laksefisk ble undersøkt for følgende smittestoff

  • Ca. Branchiomonas cysticola og Ca. Piscichlamydia,
  • Desmozoon lepeophtherii
  • Salmonid gill poxvirus (SGPV)
  • Atlantic salmon paramyxovirus
  • Paramoeba perurans
Hva fant vi?

Brunørret fra innsjøene Femunden, Snåsavatnet og Selbusjøen ble undersøkt. Det eneste funnet av Atlantic salmon paramyxovirus ble gjort på en brunørret fra Snåsavatnet. Både Ca. Branchiomonas cysticola og Ca. Piscichlamydia salmonis er allestedsnærværende og ble funnet med varierende, men til dels høy prevalens i ørret fra de store innsjøene.

Hos voksen laks i sjø var forekomsten av salmon gill poxvirus (SGPV) lav (4 %), men med ujevn fordeling langs kysten. Data fra perioden 2016-2020 tyder på at forekomsten av SGPV hos laks er lavere i sjø enn i elv og at forekomsten eskalerer (80-90 %) når vill laks oppbevares i kar i forbindelse med kultivering.

Betydningen av vill laks som smittekilde for oppdrettslaks i sjø vurderes som neglisjerbar, mens muligheten for smitteoverføring fra oppdrettsfisk til vill laks i sjø bør studeres nærmere med sporingsverktøy.

Overvåkingen avdekket relativ høy forekomst av smittestoff hos en del villfisk. Spørsmålet er hvilken betydning smitten har for gjellehelse. Et annet aktuelt spørsmål er om påvirkningen av villfiskens helse vil øke med klimaendringene, økt eutrofiering av ferskvannskildene og ev. medføre annen negativ påvirkning.

Hvem utførte oppdraget?Veterinærinstituttet

 

Publikasjoner

Health monitoring of wild fish 2020

Fant du det du lette etter?