Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for PD SAV2 i Stad, Kinn og Bremanger kommuner, Vestland fylke

Publisert 14.02.2020     Sist endret 14.02.2020

Mattilsynet har 14. februar 2020 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av pankreassykdom (PD) SAV2 hos akvakulturdyr i Stad, Kinn og Bremanger kommuner i Vestland fylke.

Det ble påvist PD forårsaket av SAV2 på lokalitet 13612 Rundereimstranda i Stad kommune, Vestland fylke, 6. februar 2020. Lokaliteten drives av MOWI Norway AS.

Med bakgrunn i utbruddet på lokalitet Halsavika, oppretter Mattilsynet forskrift om kontrollområde for PD i Stad, Kinn og Bremanger kommuner, Vestland fylke.

Hovedinnholdet i endringsforskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD), og hindre at PD SAV2 etablerer seg i området, ved hjelp av smittebegrensende tiltak og samordnet brakklegging.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 13612 Rundereimstranda og 39577 Silda.
  • Overvåkingssonen opprettes for å sikre kontroll med sykdommen i et område utenfor bekjempelsessonen, i dette tilfellet sør/øst for bekjempelsessonen. Yttergrensen for overvåkingssonen utgjør kontrollområdets yttergrense i sør/øst.
  • Seks anlegg inngår i overvåkingssonen, se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av soner.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen.

Kontrollområdeforskriften rundt lokalitet Rundereimstranda

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften, kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften.

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftens § 11 andre setning endres til at forbudet mot flytting av fisk ut av overvåkingssonen ikke gjelder ved flytting av fisk til slakterier. Begrunnelsen er at det i dette området ikke anses hensiktsmessig eller nødvendig å pålegge aktører å søke om flytting av fisk fra lokalitetene i overvåkingssonen til slakterier.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet tlf.: 22 77 80 44
Rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret tlf.: 22 77 92 55


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet tlf.: 22 77 80 44
Rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret tlf.: 22 77 92 55