Påvist pankreassykdom (PD SAV 2) i et oppdrettsanlegg i Tysvær kommune i Rogaland fylke

Publisert 04.11.2019     Sist endret 04.11.2019

Det er påvist pankreassykdom (PD) forårsaket av SAV 2 på sjølokaliteten 18639 Halsavika. Lokaliteten eies av MOWI Norway AS.

Variant SAV 3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det er svært uvanlig å påvise SAV 2 i dette området. Det er også et mål at SAV 2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt.

- Mattilsynet ser alvorlig på funnet i dette oppdrettstette området. Lokaliteten ligger dessuten i et kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA). Påvisning av SAV 2 forverrer kompleksiteten i sykdomsbildet i området, sier Ole Fjetland, regiondirektør i Mattilsynet. 

Grunnlag for påvisning

Virksomheten varslet Mattilsynet 25. oktober 2019 om mistanke om SAV 2 på Halsavika. Mistanken bygget på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen AS.

Nye prøver ble tatt 25. oktober 2019 av autorisert fiskehelsepersonell fra virksomheten. Prøvene ble analysert ved Veterinærinstituttet. PD diagnosen, forårsaket av SAV 2-subtype, ble bekreftet 4. november 2019.

Må få oversikt over smittesituasjonen i området

Mattilsynet har startet kartlegging av smittestatus i området.

Anlegg som ligger innenfor en radius på 30 km fra smittet lokalitet blir fulgt opp.

Restriksjoner og utslakting

Påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. For å forhindre smittespredning, er lokaliteten pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbudt å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse.

Virksomheten har på eget initiativ startet utslakting, og Mattilsynet vil sette en frist for når anlegget skal være tømt for fisk.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktivt kart over sykdomstilfeller.

Kontrollområde

Mattilsynet vurderer å opprette et kontrollområde rundt smittet lokalitet for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen av SAV 2.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil innebære restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger i forhold til antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Ufarlig for mennesker

Pankreassykdom forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks og regnbueørret. Viruset er ufarlig for mennesker.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Ihle, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet. Direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174

Synnøve Hodneland, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet.Direktenummer: 22 77 89 81, mobil: 992 03 763


Kontaktinformasjon

Cecilie Ihle, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet. Direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174

Synnøve Hodneland, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet.Direktenummer: 22 77 89 81, mobil: 992 03 763