Risikovurdering

Risikovurdering: Import av rogn og gytefisk fra Vänern til Femund- og Trysilvassdraget

Publisert 24.06.2020     Sist endret 24.06.2020

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert risiko (sannsynlighet og konsekvens) for introduksjon av smitte ved import av rogn og gytefisk av Klarälvslaks fra Sverige til Femund- og Trysilvassdraget i Norge.

Hva undersøkte Veterinærinstituttet? Risiko for introduksjon av smitte ved import av rogn og gytefisk av Klarälvslaks fra Sverige til Femund- og Trysilvassdraget i Norge.
Hva er vurderingen?

Selv om vurderingen er beheftet med usikkerhet konkluderer Veterinærinstituttet med at import av Vänernlaks i form av gytefisk innebærer samlet høy sannsynlighet for innførsel, etablering og videre spredning av smitte.

Innførsel av listeført smittestoff kan medføre tap av norsk fristatus eller en utvidelse av utbredelsesområdet til smittestoff som allerede er til stede i deler av landet. Det er også fare for at innførsel av smitte forringer den økologiske tilstanden i vannforekomster på norsk side.

Overleveringsdato:

22.06.2020

Hva gjør Mattilsynet videre?

Mattilsynet har fått forespørsel fra prosjektet «Två länder – én elv» representert ved Fylkesmannen i Innlandet.

Prosjektet ønsker på sikt å overflytte vill gytelaks fra Klarälven til Norge etter saltbehandling ved Høljes kraftverk.

Formålet med saltbehandlingen er å redusere muligheten for overføring av lakseparasitten Gyrodactylus salaris til et neglisjerbart nivå.

Den er tenkt utført vha. en metode som er betydelig forenklet sammenliknet med den metoden EU krever for import av akvakulturfisk.

Mattilsynet er i utgangspunktet skeptisk til import av laks fra Sverige. G. salaris er vidt utbredt i svenske vassdrag, bl.a. Vänern. Norge derimot, begynner å nærme seg målet om å bli gyrofritt etter 40 år med kostbar bekjempelse.

Det er også en rekke andre smittestoff som mulig kan overføres ved import.

Prosjektet ønsket en vurdering fra Mattilsynet bl.a. på hva som skal til av kunnskap for likevel få til slik import uten at det medfører fare for introduksjon av smittestoff over grensen, ei heller at det går ut over viktige internasjonale avtaler.

Når nå risikovurdering fra Veterinærinstituttet foreligger, kan vi i Mattilsynet gi et faglig godt begrunnet svar til prosjektet.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner