Faktaartikkel

Tilsynskampanje 2022: Fiskehelse og fiskevelferd på fiskeslakterier

Publisert 06.05.2021     Sist endret 14.06.2022

Mattilsynet gjennomfører i 2022 en tilsynskampanje i fiskeslakterier der vi skal undersøke om de oppfyller kravene til godkjenning og kravene til fiskehelse- og fiskevelferd.

Bakgrunn

Fiskeslakteriene er sentrale i produksjonskjeden og anses å utgjøre en mulig stor risiko for spredning av smitte av sykdommer, særlig med blodvann/avløpsvann. Det er derfor svært viktig å ha gode desinfeksjonsrutiner for å forebygge smittespredning.

I tillegg er god hygiene, korrekt behandling av biprodukter og dyrevelferd avgjørende innsatsfaktorer. Oppfølging av hygiene og biprodukter er ikke tema i denne tilsynskampanjen.

Kartlegging og veiledning avdekket mangler

Mattilsynets kartlegging i 2020 og veiledning i 2021 viste at flere fiskeslakterier ikke oppfyller kravene i dagens regelverk.

Dette gjelder særlig kravene til desinfeksjon av avløpsvann og herunder kravene til “Godkjent metode” og “Godkjent teknisk utstyr” for desinfeksjon av avløpsvann. Godkjenning av teknisk utstyr for desinfeksjon gis for fem år av gangen, og må derfor fornyes hvert femte år.

Vi så også at oppfyllelse av dyrevelferdskravene varierer på fiskeslakteriene.

Enkelte fiskeslakterier er heller ikke godkjent etter Forskrift om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr § 4.

Mål: Kontrollere og kartlegge status

Målet med tilsynskampanjen er å kontrollere og kartlegge status på fiskeslakteriene med tanke på

 • godkjenninger (godkjenning fra Veterinærinstituttet på metode og teknisk utstyr)
 • smitteforebygging generelt (særlig vekt på desinfeksjon av avløpsvann m.m.)
 • journalføring/registrering/prosedyrer/internkontroll
 • kompetanse og -bevis hos personell som håndterer fisk i kritiske faser med tanke på dyrevelferd
 • om bedøvelse/avliving av slaktefisk/rensefisk møter kravene i regelverket

Tidsplan

Fysisk tilsyn gjennomføres i perioden 1. august til 1. desember 2022.

Sluttrapport publiseres første tertial 2023.

Hvilke godkjenninger er nødvendige?

For å drive et fiskeslakteri skal slakteriet være godkjent etter slakteriforskriften. Særlig to forhold må være oppfylt:

 1. Alt avløpsvann skal behandles i henhold til kravene i Forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet.

  Det betyr blant annet at desinfeksjon skal skje ved bruk av godkjent metode og med godkjent utstyr i tråd med forskriftens §§ 10 og 11.

  Veterinærinstituttet har fått delegert ansvar for å godkjenne metoder og utstyr. Se deres nettsider for lister over metoder og utstyr. Kontakt Veterinærinstituttet hvis du har spørsmål til listene.
   
 2. Fiskeslakteriet skal oppfylle kravene til forsvarlig dyrevelferd i slakteriforskriften §§ 6 og 10-15.

Tilsynsmal og veiledere

Tilsynsmal

Mattilsynet har laget en tilsynsmal og tre veiledere som benyttes som støttedokumenter av både fiskeslakteriene og inspektørene i forbindelse med gjennomføring av tilsynet.

Tilsynsmalen benyttes rutinemessig ved alle fysiske tilsyn på de utvalgte fiskeslakteriene, og er standardisert slik at alle tilsyn omhandler de samme temaene og alle fiskeslakteriene får de samme spørsmålene.

Veiledere

Dette bør du være forberedt på

Mattilsynets kartlegging og veiledning viste at enkelte virksomheter har behov for

 • nytt (oppdatert) utstyr for å få dette godkjent. De er henvist til utstyrsleverandørene.
 • bedre rutiner som gjelder laboratorieprøver, dokumentasjon på effekten av desinfeksjon av avløpsvann, bedre internkontroll m.m. De dette gjelder for er henvist til laboratorier, rådgivningstjenester m.fl.

Aktuelt regelverk

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner