Virus Y (PRV om): Sykdomstilstand på regnbueørret

Publisert 08.09.2016     Sist endret 08.09.2016

Veterinærinstituttet påviste i 2013 en sykdomstilstand som kan være en ny sykdom i oppdrettsanlegg med regnbueørret. Sykdommen er sannsynligvis smittsom og trolig forårsaket av et virus som inntil videre blir kalt «virus Y». Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Dødeligheten har i noen tilfeller vært forøket i ferskvannsfasen, mens det i bare i liten grad har vært registrert synlig sykdom på sjøsatt fisk.

Kartlegger utbredelse

Veterinærinstituttet arbeider sammen med næringen, fiskehelsetjenesten og Mattilsynet for å avklare årsaksforholdet og hvordan sykdommen smitter.

De første påvisningene er fra Hordaland og Sogn og Fjordane, men det er smittekontakter til nabofylker. Utbredelsen er under kartlegging.

Aktsom håndtering for å unngå smittespredning

Det er viktig å unngå smitte og sykdomsspredning til anlegg og områder som ikke har sykdom.

Aktsomhetskravet i matloven § 19 lyder som følger:

  • «Enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling og spredning av smittsom dyresykdom.»

Riktig aktsomhetsnivå når det gjelder virus Y:

  • Oppdrettsanlegg med smitte og sykdom skal gi informasjon om helsestatus til røktere og besøkende som er i kontakt med fisk og utstyr som kan overføre smitte, det vil si brønnbåter, dykkere, servicepersonell.
  • Slakteri som slakter fisk fra lokalitet med smitte av virus Y skal også informeres om fiskens smittestatus slik at de kan unngå at merdsatt fisk fører til smitte via brønnbåter til frisk fisk ved andre lokaliteter.
  • Kunder som vil kjøpe levende fisk eller rogn skal informeres.
  • Naboanlegg som kan bli berørt skal informeres.
  • Vi understreker at aktsomhetskravet gjelder for alle, også de som vurderer å ta i mot settefisk, yngel eller rogn fra anlegg med sykdom.

Risikovurdering av virus Y for å avgjøre om det er aktuelt med listeføring

Mattilsynet har ikke hittil funnet grunn til å gå inn med offentlige tiltak ved påvist smitte av virus Y, lokalitetene har ikke blitt båndlagt. Vi er jevnlig i dialog med Veterinærinstituttet (Mattilsynets kunnskapsstøtte) for oppdatering om sjukdomsstatus og risikovurdering av virus Y.

Basert på den tilgjengelige informasjonen vi har om virus Y og Veterinærinstituttet sin vurdering av smittestoffet i forhold til kriteriene for listeføring vil Mattilsynet avgjøre om det er aktuelt at virus Y blir listeført.

Les mer på Veterinærinstituttets hjemmesider.

Fant du det du lette etter?