Farmasøytkontroll etter forskrivning av legemidler til fisk

Publisert 01.07.2016     Sist endret 05.11.2019

Resepter som sendes inn for ekspedisjon, enten det gjelder medisinfôr eller utlevering fra apotek, skal underlegges faglig kontroll fra farmasøyt.

Farmasøytens oppgave er å bidra i kvalitetssikringen ved bruk av reseptpliktige legemidler.

Farmasøyten skal reagere dersom:

  • forskrivningen går på tvers av regelverk
  • det er tvil om forståelse av resepten
  • det kan være grunn til å tro at det er gjort en faglig feil i forskrivningen

Det siste kan for eksempel være tilfelle når resepten avviker vesentlig fra anbefalinger i pakningsvedlegget.

Farmasøytkontrollen bidrar på denne måten til å fange opp eventuelle feil og er et viktig sikkerhetsnett for legemiddelbruken.

Ordningen er forskriftsfestet og innebærer i første omgang at farmasøyten tar kontakt med forskriver for å avklare om det er gjort noe feil eller om det er misforståelser. Farmasøytene skal ikke overprøve en forskrivning, men kan uten hinder av taushetsplikt melde fra til Mattilsynet om alvorlige feil.

Det er viktig at fiskehelsepersonell forstår verdien av en slik kontroll og ikke undergraver systemet ved å diskreditere farmasøyter som tar kontakt. Det er godt ment og helt riktig praksis fra farmasøytens side. Godt samarbeid tjener alles sak som er riktig og trygg legemiddelbruk!

Fant du det du lette etter?