Faktaartikkel

Tilsyn med fiskehelse og fiskevelferd i 2020

Publisert 02.03.2020     Sist endret 18.09.2020
Foto: Mattilsynet

Mattilsynets tilsyn i 2020 retter seg mot håndtering av sykdoms- og velferdshendelser, bruk av rensefisk, dødfiskhåndtering og levendelagring av torsk.

Håndtering av sykdoms- og velferdshendelser

Dødeligheten i norsk fiskeoppdrett er fortsatt høy. I 2019 døde 52,8 millioner oppdrettslaks og en høy andel rensefisk i oppdrettsanleggene. Årsaken til dødeligheten er hovedsakelig sykdom og følgeskader av behandling mot lakselus.

At fisk dør under produksjon er i mange tilfeller et tegn på at den har vært utsatt for lidelse i kort eller lang tid i forkant. Dette vil Mattilsynet ha en forbedring på.

Håndtering av utbrudd av listeførte sykdommer er en prioritert oppgave for Mattilsynet. Helsekontroll utført av fiskehelsetjenestene og varsling til Mattilsynet er viktige ledd i det forebyggende fiskehelsearbeidet.

I tillegg til å følge opp konkrete sykdoms- og velferdshendelser, vil Mattilsynet særlig følge opp områder eller virksomheter som vi gjennom overvåking av rapporterte tall for lus, behandlinger og dødelighet opplever å ha en økt risiko for redusert fiskehelse og fiskevelferd.

Mattilsynet fører tilsyn med at oppdrettere har gode internkontrollrutiner for å forebygge smitte og ivareta fiskevelferden. Internkontrollen skal være et styringsverktøy som bidrar til kontinuerlig forbedring av miljø, fiskehelse og fiskevelferd.

Mattilsynet bruker ulike verktøy og metoder; fra veiledning, gjennomgang av rapporterte data og dokumentasjon, uanmeldte inspeksjoner til mer omfattende, varslede systemrevisjoner mot selskap og konsern.

Tilsyn med bruk av rensefisk 2020

Mattilsynet rensefiskkampanje 2018/2019 viste at oppdrettsnæringen i liten grad har kontroll med rensefisken og at mange rensefisk dør. Dette kan ikke fortsette.

Næringen har en stor jobb å gjøre og må dokumentere en vesentlig bedring dersom de fortsatt skal bruke rensefisk i fremtiden.

Tilsynet med oppdrettere som har rensefisk i matfiskanleggene vil kontrollere at oppdrettere:

 • registrerer, journalfører og rapporterer på artsnivå antall rensefisk som er i merden under drift
 • sorterer ut, registrerer og journalfører antall rensefisk ved slutten av produksjonssyklusen
 • har gode rutiner for fôring av rensefisken
 • har gode rutiner for å sikre rett bruk og nok skjul tilgjengelig for rensefisken
 • avliver rensefisken på en forsvarlig måte ved behov
 • har kontroll over hvor mye rensefisk som dør og hva den dør av, og iverksetter effektive tiltak som hindrer at det samme skjer igjen
 • ved sulting har risikovurderinger som viser om dette er forsvarlig. (Det er f.eks. ikke akseptabelt at rensefisken sultes når laksen sultes uten at det er gjort egne risikovurderinger som viser at det er velferdsmessig forsvarlig for rensefisken).
 • har rutiner for at rensefisken ikke utsettes for behandlinger og operasjoner oppdretter ikke kan dokumentere at den tåler, som f.eks. ikke-medikamentell avlusing. (Se krav til å sortere ut rensefisk før behandling av laks)
 • sorterer ut rensefisken med metoder som ivaretar rensefiskens velferd

Tilsyn med dødfiskhåndtering 2020

En viktig del av det smitteforebyggende arbeidet i akvakulturnæringen er å fjerne dødfisk raskt fra oppdrettsanleggene.

Mattilsynet ser at en del aktører ikke alltid oppfyller kravene hverken under daglig drift eller i beredskapssituasjoner. Algekrisen våren 2019 viste tydelig behovet for koordinerte beredskapsplaner i større geografiske områder.

Innsamling, sortering, kverning og ensilering av dødfisk skal utføres på en forsvarlig måte som hindrer spredning av fiskesykdommer og sikrer sporbarhet. Rutinene skal være dokumentert i internkontrollen. Kapasiteten knyttet til dødfiskhåndtering må være tilpasset produksjonen både på den enkelt lokalitet og i spesifikke geografiske områder der dette er aktuelt.

I en del tilfeller brukes servicebåter til å kverne og ensilere dødfisk i akvakulturanlegg. For at servicebåter skal benyttes til slik aktivitet må dette godkjennes som mellomliggende aktivitet etter animaliebiproduktregelverket.

Tilsynet med dødfiskhåndtering i 2020 vil foregå som konserntilsyn hos noen av de største oppdrettskonsernene. Konserntilsyn betyr at tilsynet rettes mot enheten og personene i virksomheten som har ansvaret for å innføre og utøve internkontroll. For de fleste kjeder, konsern og store selskap er dette på hovedkontoret.

I tillegg kan det bli gjennomført tilsyn på utvalgte lokaliteter i de samme konsern for å undersøke hvordan rutiner og prosedyrer gjennomføres i praksis.

Tilsyn med levendelagring av torsk utsatt til 2021

På grunn av korona har Mattilsynet utsatt videreføringen av tilsynskampanjen i 2019 av levendelagring av torsk til 2021.

Hensikten med tilsynskampanjen i 2019 var primært å:

 • informere og veilede om regelverket
 • følge opp dispensasjonsvilkårene
 • kartlegge hvordan fiskere og røktere ivaretar helse og velferd best mulig hos villfisk i levendelagringsmerder og i båter. Det innebar håndtering av svekket og død fisk og generell dyrevelferd og tilsyn med fisken.

Målet for tilsynet i 2021 blir å kontrollere at

 • regelverk for trygg mat, velferd og fiskehelse er oppfylt
 • anlegg som har fått dispensasjonsadgang ut 2020, følger kriterier for dispensasjonen
 • aktørene har tatt til seg veiledningen fra tilsynskampanjen, og bruker det i driften og rutinene

Tilsynet vil blant annet se på:

 • Fôringsrutiner: Det er krav til start av fôring av torsken innen fire uker. Fôret må være av god kvalitet og i en slik tilstand at fisken kan nyttiggjøre seg av det. Mengden fôr må være tilstrekkelig for å sikre fiskens behov for næring. Mengden fôr må være tilstrekkelig til at all fisken i merdene får nok mat.
 • Håndtering av skadet og død fisk: Det ikke tillatt å bruke langkrok til å ta opp levende fisk fra merdene. Mattilsynet vil se på opptak og håndtering av dødfisk samt registering av antallet fisk som dør.
 • Generell røkt og pleie av fisken.
 • Varsling ved økt dødelighet og mistanke om smittsom sykdom, og krav til obligatorisk helsekontroll.

Mattilsynet vil føre tilsyn med alle lokaliteter som er i drift.

I tillegg til veiledning vil vi i tilsynet i 2021 bruke strengere virkemidler hvis vi finner brudd på regelverket.

Fant du det du lette etter?