Det er bare tillatt å bruke metoder og utstyr som er dokumentert og funnet egent med hensyn til fiskevelferd

Publisert 17.02.2021     Sist endret 17.02.2021

Oppdrettsfisk har rett på god velferd. Derfor er det bare tillatt å bruke metoder og utstyr der de fiskevelferdsmessige konsekvensene er dokumentert, og der metoden er funnet egnet ut fra hensynet til fiskens velferd.

Den som markedsfører eller omsetter metoder og utstyr kan bare gjøre dette når metodene og utstyret er utprøvd og funnet egnet til å ivareta fiskens velferd.

Oppdrettere må forsikre seg om at konsekvensene utstyret/metoden har for fiskens velferd er dokumentert før utstyret/metoden tas i bruk.

Bruk av utstyr skal være forsvarlig. Det betyr blant annet at oppdretter må sørge for at eventuell brukerveiledning følges i praksis, og at personell får opplæring i bruk av metoden/utstyret.

Mattilsynet forventer også at det gjennomføres en risikovurdering som følges opp med risikoreduserende tiltak, og at bruken avbrytes om det oppstår situasjoner der fisken lider eller blir skadet.

I noen tilfeller benyttes utstyr og metoder i medisinsk behandling, f.eks. ved avlusing. Kravet til dokumentasjon gjelder tilsvarende ved medisinske behandlinger.

Det er kun dyrehelsepersonell som kan foreskrive behandling. Dyrehelsepersonell har derfor et ansvar for å forsikre seg om at behandlingsmetoden eller utstyret som skal benyttes under behandling har nødvendig dokumentasjon før det brukes. Dyrehelsepersonell må også sikre at bruken skjer i samsvar med dokumentasjonen.

Transportører og slakterier har ansvar for velferden til fisken når den er i deres varetekt. Transportører og slakterier må derfor sikre at de benytter utprøvd, dokumentert og egnet utstyr på en korrekt måte.

Hva skal dokumentasjonen vise?

Dokumentasjonen fra utprøvingen skal vise hvilke velferdsmessige konsekvenser metoden har og at metoden er egnet til å ivareta velferden til fisken.

Det skal foreligge en brukerveiledning når det er nødvendig for å sikre riktig bruk av metoden, utstyret eller den teknologiske løsningen.

Se krav ved utvikling av metoder, utstyr og teknologi i akvakultur

Metoder/utstyr må brukes innenfor rammene i dokumentasjonen

Når velferdskonsekvensene og egnethet er dokumentert, må bruken skje innenfor rammene som er dokumentert og vurdert som forsvarlig.

Oppdretter og eventuelt fiskehelsepersonell må alltid gjøre selvstendige vurderinger av om det er forhold på eget anlegg eller ved egen fisk som tilsier at bruken vil være uforsvarlig i det aktuelle tilfellet. I slike tilfeller skal metoden ikke brukes. Viser det seg at utstyret ikke fungerer forsvarlig, må bruken justeres eller avbrytes.

Se også

Krav ved utvikling av metoder, utstyr og teknologi i akvakultur  

Fant du det du lette etter?