Fang og slipp

Publisert 29.08.2012     Sist endret 23.01.2013

Begrenset utøvelse av «fang og slipp» av laks og sjøørret er lovlig

På oppdrag fra Mattilsynet utarbeidet Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i 2010 en rapport  om velferdsmessige konsekvenser for fisken ved bruk av fang og slipp. På grunnlag av rapporten gjorde Mattilsynet en vurdering av hvorvidt «fang og slipp» er en dyrevelferdsmessig forsvarlig metode for å kunne opprettholde et visst sportsfiske i elver med truede bestander av laks og sjøørret, sammenlignet med tradisjonelt sportsfiske der fisken avlives. Mattilsynet konkluderte med at et begrenset omfang av «fang og slipp» i bestandstruede vassdrag er akseptabelt utfra dyrevelferdsloven, hvis det skjer på en skånsom måte og kun levedyktig fisk gjenutsettes. På grunnlag av konklusjonene fra VKM og Mattilsynets anbefaling, besluttet Fiskeri- og kystdepartementet at det ikke skulle innføres forbud mot «fang og slipp-fiske».

«Fang og slipp» skal utføres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte

Det er velferdsmessige utfordringer med «fang og slipp», men disse utfordringene kan reduseres ved bruk av egnet fiskeredskap og fiskemetode samt skånsom håndtering av fisken.

Det forutsettes at kun uskadet og levedyktig fisk settes ut, selv om dette betyr at fiskekvoten er oppbrukt og fisket må avsluttes for dagen.

Mattilsynet gir følgende generelle råd for skånsom fangst og håndtering:

- Få fisken raskt til land, unngå å kjøre fisken lenge
- Bruk fangstredskap tilpasset fang og slipp, slik at fangsten blir mest mulig skånsom
- Fjern kroken skånsomt
- Ta ikke fisken ut av vannet
- Hold fisken mest mulig vannrett
- Se til at fisken er uskadet og levedyktig før den slippes løs

Høye vanntemperaturer er en stressfaktor for fisken. Vis derfor økt varsomhet eller avstå fra «fang og slipp» ved høye temperaturer.

Se forøvrig mer detaljert veiledning om skånsom fangst og håndtering i folderen ”Gjenutsetting av fisk” , som organisasjonen Norske Lakseelver har produsert sammen med Norges jeger- og fiskerforbund. 

Både fiskere og elveeiere har et ansvar for å sørge for at «fang og slipp» utøves slik at fiskens velferd ivaretas så godt som mulig.

Mattilsynets forventninger til sportsfiskere

Mattilsynet har blant annet følgende forventninger til sportsfiskere som driver «fang og slipp»

- At de har gode nok kunnskaper og ferdigheter til å kunne utøve «fang og slipp» på en velferdsmessig forsvarlig måte.
- At de retter seg etter de anbefalingene som er gitt for velferdsmessig forsvarlig «fang og slipp».
- At de kun gjenutsetter uskadet og levedyktig fisk.
- At skadet fisk avlives, selv om det betyr at de må avslutte fisket for dagen.

Mattilsynets forventninger til elveeier

Mattilsynet har blant annet følgende forventninger til elveeiere som åpner opp for «fang og slipp» i vassdraget:

- At de informer og veileder fiskerne om hvordan «fang og slipp» skal utøves på en velferdsmessig forsvarlig måte.
- At de rettleder eller viser bort fiskere som driver uforsvarlig «fang og slipp».
- At de følger med på om det oppstår dødelighet som kan skyldes «fang og slipp».
- At de har en strategi for hvordan og hvorfor de bruker «fang og slipp» i den lokale forvaltningen av lakseelven.
- At de har nødvendige kunnskaper om hvordan «fang og slipp» kan utøves på en velferdsmessig forsvarlig måte, slik at de kan ivareta forventningene som er listet opp ovenfor på en god og ansvarlig måte.

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Risikovurderinger

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Fiskevelferd Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer

Lukk

Innhold på siden