Risikovurdering av fang og slipp

Publisert 17.01.2013     Sist endret 23.01.2013

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurderte i 2010 fang og slipp på oppdrag fra Mattilsynet. VKM konkluderte med at det er sannsynlig at fang og slipp påvirker fiskens velferd negativt.

Fisk blir skada ved kroking, og den kan utsettes for stress og andre påkjenninger når den dras inn. Etter slipp er det risiko knytta til dødelighet, fare for infeksjoner og konsekvenser for fiskens forplantningsevne. VKM understreker likevel at det her er mange usikkerhetsmomenter, fordi antallet vitenskapelige studier er begrenset.

Den vitenskapelige litteraturen dokumenterer imidlertid ingen langsiktige velferdsproblemer for de vurderte artene atlantisk laks, sjøørret og sjørøye når de går opp i elvene for å gyte. VKM mener derfor at velferdsutfordringene kan møtes gjennom krav til fiskeutstyr, prosedyrer for håndtering av fisken og opplæring av sportsfiskere og fiskeguider. VKM understreker at reglene allerede i dag tilsier at fisk under minstemål skal slippes ut igjen, og at fisk som er alvorlig skada skal avlives på en forsvarlig måte.

Les VKMs rapport fra risikovurdering av fang og slipp.

Les mer om risikovurdering av fang og slipp på VKMs nettsider.

 

Fant du det du lette etter?