Fiskevelferd ved utvikling og bruk av metoder, utstyr og teknologi

Publisert 16.08.2015     Sist endret 12.09.2018

Oppdrettsfisk skal håndteres så skånsomt som mulig. Derfor er det bare tillatt å bruke metoder og utstyr som er egnet ut fra hensynet til fiskens velferd, og de fiskevelferdsmessige konsekvensene skal være dokumentert.

Det må søkes om uttesting som krever godkjenning etter forsøksdyrregleverket.

Uttesting som ikke krever slik godkjenning kan gjennomføres på bestemte forutsetninger dersom det er nødvendig for å dokumentere metoden.

Slik uttesting er ikke søknadspliktig, men skal meldes til Mattilsynet i god tid før oppstart.

 

Uttesting og dokumentasjon

Utvikleren og leverandøren har hovedansvaret for at uttestingen holder faglig standard. De skal sørge for at

  • eventuelle velferdsmessige konsekvenser blir avdekket og rettet opp
  • resultatene og konklusjonene fra uttestingen er pålitelige

Utprøvingen må planlegges, gjennomføres, evalueres og dokumenteres i samarbeid med fagpersoner som har relevant kompetanse innen fiskevelferd og andre aktuelle fagområder. Fagpersonenes oppgave er å sikre forsvarlighet innenfor sitt fagfelt.

De fleste uttesting må være godkjent på forhånd

Det må søkes om godkjenning fra Mattilsynet når uttestingen sannsynligvis vil påføre fisken smerte, frykt, varig skade eller annen belastning eller dersom man ikke kjenner de velferdsmessige konsekvensene. Dette er regulert i forsøksdyrregelverket.

Forsøk du må søke godkjenning for

Forsøk du ikke må søke godkjenning for

Se mer om hvordan du søker om godkjenning av forsøk

Unntak fra dokumentasjonskravet

Uttesting som er nødvendig for å skaffe dokumentasjon om metodens egnethet og som ikke reguleres av forsøksdyrregelverket kan gjennomføres uten dispensasjon fra dokumentasjonskravet.

Slik uttesting kan gjennomføres på vilkårene i akvakulturdriftsforskriften § 20

Uttestingen er meldepliktig – bruk dette skjema.

Det stilles likevel strenge krav til kvalitet og kompetanse for slik uttesting. Det skal bl.a. ikke brukes flere fisk enn nødvendig.

Hensikten med unntaket er å

  • gjøre det mulig å skaffe nødvendig dokumentasjon til å vurdere om metoden/utstyret er egnet ut fra hensynet til fiskens velferd
  • utarbeide brukerveiledere som kan bidra til forsvarlig bruk

Oppdretter har meldeplikt om uttesting i sine anlegg

Oppdrettere skal melde fra i god tid til Mattilsynet dersom fisk på lokalitetene deres skal bli brukt til uttesting av metoder, utstyr eller installasjoner. Det er for at Mattilsynet skal kunne føre tilsyn med at slik uttesting skjer i samsvar med reglene.

Fyll ut skjema og send på epost til Mattilsynet.

Meldeplikten gjelder ikke for uttesting som er søknadspliktig etter forsøksdyrregelverket.

Bruk av utstyr og metoder skal være korrekt og i riktige situasjoner

Oppdretter har alltid ansvar for velferden til fisken i anlegget.

Oppdretter må forsikre seg om konsekvensene for fiskens velferd er dokumentert før han tar i bruk nye metoder eller utstyr. Dokumentasjonen må tilsi at den aktuelle bruken er egnet ut fra hensynet til fiskens velferd. Oppdretter må sørge for at det brukerveiledninger og at personell får opplæring.

Før utstyr eller metoden brukes, skal oppdretter vurdere forholdene i anlegget, dvs. vurdere fiskens helsetilstand, fiskens tåleevne, driftsrutiner ved håndtering og andre faktorer som kan ha betydning. Eksempelvis kan ikke oppdretter sette i gang behandlinger mot lakselus før dyrehelsepersonell har vurdert det som forsvarlig ut fra hensynet til fiskevelferd

Bruken må justeres eller avbrytes om metoden eller utstyret ikke fungerer velferdsmessig forsvarlig.

Transportør og slakteri har tilsvarende ansvar når fisken er i deres varetekt.

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner