Fiskevelferd ved utvikling og bruk av metoder, utstyr og teknologi

Publisert 16.08.2015     Sist endret 30.11.2017

Oppdrettsfisk skal håndteres så skånsomt som mulig. Det er bare tillatt å bruke metoder og utstyr som er dokumentert fiskevelferdsmessig forsvarlig. Utstyrs- og metodeutviklere må derfor først teste ut og dokumentere fiskevelferden før oppdrettere og andre kan ta dem i bruk. For å teste ut trenger du godkjenning eller dispensasjon fra Mattilsynet.

Veileder om fiskevelferd ved bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur.

I oppdrettsnæringen utvikles det stadig nytt utstyr  og nye metoder for å drive mer effektivt og for å løse problemer. Næringen er avhengig av denne utviklingen. Samtidig må nytt utstyr og nye metoder ikke gå på bekostning av fiskehelsen og fiskevelferden.

Hvem har ansvaret for at fiskevelferden blir tatt vare på? Og hvordan går du fram for å utvikle og bruke metoder og utstyr som sikrer god fiskevelferd?

Her kommer kort de mest sentrale kravene for å sikre god fiskevelferd ved utvikling og bruk av nye metoder og nytt utstyr. 

Utstyr og metoder må være dokumentert fiskevelferdsmessig forsvarlig

Alt utstyr og alle metoder som selges til og brukes i oppdrett skal være utprøvd og funnet egnet ut fra hensynet til fiskens velferd. I tillegg må de kunne brukes på en velferdsmessig forsvarlig måte.

Leverandøren og utvikleren har det overordnete ansvaret for at uttestingen holder faglig standard. Det er for å sikre at eventuelle velferdsmessige konsekvenser blir avdekket underveis i utviklingen, at de rettes opp og at resultatene og konklusjonene fra uttestingen er pålitelige.

Utprøvingen skal derfor planlegges, gjennomføres, evalueres og dokumenteres i samarbeid med fagpersoner som har relevant kompetanse innen fiskevelferd og andre aktuelle fagområder. Fagpersonene skal sikre forsvarlighet innenfor sitt fagfelt.

Du må ha godkjenning eller dispensasjon fra Mattilsynet for å teste ut.

Godkjenning av forsøk etter forsøksdyrregelverket

Uttestinger for å skaffe velferdsmessig dokumentasjon krever godkjenning etter forsøksdyrregelverket.

Godkjenningene er nødvendig når uttestingen sannsynligvis vil påføre fisken smerte, frykt, varig skade eller annen belastning eller dersom man ikke kjenner de velferdsmessige konsekvensene.

Terskelen for belastning som medfører søknadsplikt er relativt lav. Slike forsøk er det bl. a. krav til kompetanse til de involverte, forsøksdesign, bruk av færrest mulig fisk og forhåndsdefinerte avbruddskriterier basert på velferdsvurderinger (humane endepunkter).

Dersom uttestingen av utstyret eller metoder er søknadspliktig etter  forsøksdyrregelverket, må du søke Mattilsynet om godkjenning. Søknaden sendes via forsøksdyrforvaltningens tilsyns- og søknadssystem.

Informasjon og veiledning om søknadsplikt og søknadsprosess finner på nettsidene om forsøksdyr.

Spørsmål? Kontakte oss på forsoksdyr@mattilsynet.no

Dispensasjon fra dokumentasjonskrav

Du må ha dispensasjon fra Mattilsynet dersom uttesting ikke krever godkjenning etter forsøksdyrregelverket.

Forutsetninger for dispensasjoner er bl.a. at:

  • det er en plan for hvordan utprøvingen skal gjennomføres, evalueres og dokumenteres
  • utprøvingen gjennomføres ved bruk av færrest mulig fisk
  • utprøvingen planlegges, gjennomføres, evalueres og dokumenteres i samarbeid med personell med relevant kompetanse innen fiskevelferd og andre aktuelle fagområder
  • uttestingen skal skje etter vitenskapelige prinsipper og skal kunne dokumentere de velferdsmessige konsekvensene av metoden ved den aktuelle bruken

Det er en forutsetning at dokumentasjonen om utstyrets og metodens konsekvenser for fiskevelferd blir gjort offentlig tilgjengelig.

Dersom uttestingen av utstyret krever dispensasjon, søker du om det til aktuell avdeling i Mattilsynet.

Når metoder og utstyr selges, må opprettere og andre brukere få dokumentasjonen og en brukerveiledning.

Oppdrettere må bruke utstyret korrekt og i riktige situasjoner

Oppdretter har alltid ansvar for velferden til fisken i anlegget.

Før oppdretter tar i bruk nye metoder eller utstyr må han forsikre seg om at disse er dokumentert velferdsmessig forsvarlig. I tillegg må han sørge for at det følger med brukerveiledninger og at personell får opplæring.

Før utstyr eller metoden brukes, må oppdretteren vurdere forholdene i anlegget. Det vil si vurdere fiskens helsetilstand, fiskens tåleevne, driftsrutiner ved håndtering og andre faktorer som kan ha betydning.

Ved bruk må det være kompetent personell til stede for å vurdere fiskevelferd.

Bruken må justeres eller avbrytes om metoden eller utstyret ikke fungerer velferdsmessig forsvarlig.

Transportør og slakteri har tilsvarende ansvar når fisken er i deres varetekt.

Mattilsynet vurderer metodene og utstyret i bruk

Mattilsynet skal verken kvalitetssikre dokumentasjon eller godkjenne metoder og utstyr.

Leverandøren har ansvar for at dokumentasjonen er dekkende.Oppdretter har ansvar for å kunne bruke metoder og utstyr og bruke dem i stiuasjoner som tillater det velferdsmessig. 

Mattilsynet fører tilsyn med bruken og vurdere dokumentasjon og brukerveiledning ved inspeksjon.

Om tilsynet viser at en metode eller utstyret ikke fungerer velferdsmessig forsvarlig, kan vi fatte vedtak om midlertidig eller permanent bruksforbud.

Les også:

Risikokartleggingsskjema fiskevelferd / Havforskningsinstituttet

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner