Fritidsfiske og dyrevelferdsloven

Publisert 03.12.2015     Sist endret 03.12.2015

Dyrevelferdsloven gjelder også for villfisk, krabber, hummer og kreps. Det betyr at vi må passe på at lidelsene og påkjenningene til fisk og krabber blir minst mulig ved fangst.

Når vi fisker for å skaffe oss mat, er det akseptert at fisken utsettes for visse påkjenninger. Likevel må vi sørge for at påkjenningene ikke blir større enn nødvendig. Fritidsfiskere kan med enkle grep sørge for god fiskevelferd.

Mattilsynet mener at rendyrket fang og slipp er i strid med dyrevelferdsloven.

Vi ser at folk blir mer opptatt av fiskevelferd. Ettersom vi får mer kunnskap om fiskevelferd ser vi at det påvirker holdningene og hever listen for hva som er akseptert også ved fritidsfiske.

Konkret betyr dette:

For å redusere påkjenningen til fisk er det viktig å velge riktig redskap og fiskemetode.

Tiden fra du fanger fisken til den avlives bør være kortest mulig. Garn og andre stasjonære fangstredskaper bør derfor ikke stå lengre enn nødvendig. Når du fisker med stang bør fisken føres i land så skånsomt og raskt som mulig.

Fisk som fanges levende skal avlives med slag mot hodet med egnet redskap og bløgging. Det skal skje så raskt som mulig etter at fisken er tatt i land, det vi si umiddelbart når du fanger enkeltfisk. Unngå unødvendig håndtering før avliving.

Dersom du får liten fisk eller fisk under minstemålet, skal du slippe dem ut dersom de er uskadet. Er fisken skadet skal de avlives raskt med slag mot hode og bløgging. 

Målet for fritidsfiske skal være å skaffe mat. Mattilsynet mener derfor at rendyrket fang og slipp er i strid med dyrevelferdsloven. Eneste unntak er begrenset fang og slipp av laks og sjøørret i enkelte bestandstruede vassdrag. Det er politisk besluttet at dette skal være tillatt for at det skal være mulig å opprettholde noe fiske også i bestandstruete elver. Ved fang og slipp stilles det ekstra store krav til skånsom håndtering og ikke minst at fisken raskt slippes ut igjen. Kun uskadet fisk skal slippes ut.

Fiskevelferden skal alltid ivaretas. Derfor er det ikke akseptabelt å ta i bruk nye fiskemetoder der fiskevelferden blir dårligere bare for at fiskeren skal oppleve større spenning. Det betyr blant annet at langdryg fangst av store kveite med dupp for så å slippe den ut igjen ikke er tillatt. Kveiten blir i slike sammenhenger utsatt for mye stress og smerte, og påkjenningene foregår dessuten over lang tid. Dette er verken forenlig med god fiskevelferd, forbudet mot fang og slipp eller målet om at fiske skal være å skaffe seg mat.

Målet er at fiskevelferden på sikt skal bli bedre. Med økt kunnskap og større bevissthet, tror vi at både holdninger og handlinger vil endre seg til det bedre. Mattilsynet vil bidra til bedre fiskevelferd ved fritidsfiske ved å veilede fritids- og sportsfiskere og spre informasjon om fiskevelferd. 

Fant du det du lette etter?