Risikovurdering av resirkuleringsanlegg i fiskeoppdrettsnæringen

Publisert 10.01.2012     Sist endret 10.01.2012

Vannkvaliteten i resirkuleringsanlegg kan forringes i betydelig grad med de følger at fisken utsettes for dårlige betingelser med hensyn til stress, helse og velferd. Ved god og forsvarlig drift kan imidlertid vannkvaliteten stabiliseres, og endog forbedres. Dette kan gi bedre dyrevelferd enn i mange gjennomstrømmingsanlegg.

Det er konklusjonen i en risikovurdering Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Oppdraget gikk ut på å vurdere risiko for dårlig fiskevelferd hos atlantisk laks og regnbueørret i settefiskanlegg hvor fisken holdes i kar med liten, eller minimal vannutskifting (resirkuleringsanlegg). Bakgrunnen for oppdraget er at Mattilsynet ønsker å vurdere om eksisterende regelverk fremdeles er tilstrekkelig til å sikre god fiskevelferd i settefiskanlegg.

VKM konkluderer med at vannkvaliteten i resirkuleringsanlegg kan forringes i betydelig grad med de følger at fisken utsettes for dårlige betingelser med hensyn til stress, helse og velferd. Ved god og forsvarlig drift kan imidlertid vannkvaliteten stabiliseres, og endog forbedres. Dette kan gi bedre dyrevelferd enn i mange gjennomstrømmingsanlegg.

VKM påpeker at rutinemessig overvåkning av vannkvalitetsparametere som oppløst oksygen, pH/CO2, TAN (NH4+ + NH3), nitritt, total gassmetning og temperatur er viktig for å trygge dyrevelferden.

Størst risiko blir forbundet med høye nivåer av nitritt og total gassovermetning, overfôring og utilstrekkelig partikkelfjerning. Det er viktig at analysemetodene for måling av vannkvalitetsparameterne er underlagt god kvalitetssikring, og at fiskens helse, velferd og tilvekst overvåkes nøye.

VKM viser til anbefalte grenseverdier for aktuelle vannkvalitetsparametere i veiledningen til akvakulturdriftsforskriften og påpeker at disse er basert på forhold som ikke er fullt ut relevante for kommersiell produksjon i resirkuleringsanlegg.

Trygg drift av resirkuleringsanlegg krever god kjennskap til vannkjemi og de mulige farene for redusert dyrevelferd. God drift av biofilteret er av avgjørende betydning for et stabilt vannmiljø. God opplæring av personell som skal drifte resirkuleringsanlegg, er helt nødvendig.

Denne rapporten og bestillingsbrev fra Mattilsynet til VKM kan lastes ned fra VKMs nettsider: VKM: Risikovurdering knyttet til resirkuleringsanlegg for settefisk av laks og regnbueørret.

Fant du det du lette etter?