Termisk avlusing: Fiskevelferd, forskning og avklaring fra Mattilsynet

Publisert 20.08.2019     Sist endret 15.10.2019

Nyere undersøkelser viser at oppdrettslaks har klar smerteatferd når de er i vann som er fra og med 28 °C. Resultatene indikerer at det ikke er fiskevelferdsmessig forsvarlig å avluse med varmtvann fra og med 28 °C.

Fakta termisk avlusing

Varmtvannsbehandling eller termisk avlusing er en metode for å fjerne lakselus fra oppdrettslaks.

Metoden går ut på at oppdrettsfisken overføres til et vannbad på vanligvis mellom 28 og 34 °C i ca. 30 sekunder.

Det oppvarmede vannet dreper lakselus og den faller av fisken.

De siste årene har metoden blitt den mest brukte mot lakselus på oppdrettsfisk.

I 2018 ble det gjennomført 1370 varmtvannsbehandlinger.

Det utgjorde 68 prosent av alle medikamentfrie behandlinger.

Forskning viser at metoden medfører smerte for fisken.

Mattilsynet mener derfor at metoden med bruk av vann fra og med 28 °C må fases ut i løpet av to år, dersom ikke ny kunnskap dokumenterer at den kan brukes på en velferdsmessig forsvarlig måte.

Resultatene fra undersøkelsene Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet utførte for Mattilsynet, er publisert.

Publiseringen innebærer ingen endring i Mattilsynets avklaringer, oppfølging eller forventninger til aktørene

Bakgrunn for undersøkelse

Det er kjent at varmtvannsbehandling innebærer risiko for at oppdrettsfisk blir skadet eller dør. De siste årene har Mattilsynet fått mange meldinger om slike tilfeller. Forskere og fiskehelsepersonell har også stilt spørsmål om varmtvannsbehandling er smertefullt for fisken.

Mattilsynet ga derfor Havforskningsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet (VI) i 2018 i oppdrag å vurdere om varmtvannsbehandling medfører smerte for fisken.

Resultatene viser at fisk har tydelig smerteatferd

Resultatene fra forsøkene viser at oppdrettslaks som utsettes for vann fra 28 °C og oppover reagerte med tydelig smerteatferd.

Smerteatferdene som ble observert var bl.a. høy svømmehastighet, kollisjon med karvegg og hoderisting. Etterhvert brøt fisken overflaten, svømte i sirkel og i noen tilfeller ble det observert sideveis bøying av kroppen. Smerteatferden vedvarte til fisken mistet likevekt og lå urørlig på siden.

HI og VI antyder at økt skadefrekvens og dødelighet ved varmtvannsbehandling kan skyldes stress og panikkreaksjonene som det varme vannet påfører fisken.

Rapport: HI og VI Foreløpig svar termisk til Mattilsynet mars 2019

Dialog med oppdrettsnæringen

Mattilsynet har presentert resultatene og diskutert konsekvenser og tilpasning til den nye kunnskapen med oppdrettere, utstyrsprodusenter, næringens organisasjoner, fiskehelsepersonell og deres organisasjoner.

Dialogen fortsetter knyttet til utarbeidelse av Mattilsynets veileder om ikke-medikamentell behandling og oppdrettsnæringens «Tiltaksveileder for kontroll med lakselus» der Sjømat Norge er sekretariat.

Mattilsynets forventninger og oppfølging

Mattilsynet forventer at oppdrettere, fiskehelsepersonell og andre som har ansvar for lakselusbehandling med varmtvann tar hensyn til forskningsresultatene. Vi forventer det samme fra produsenter av utstyr og metoden.

I påvente av en nærmere dialog med oppdrettsaktørene er det imidlertid nødvendig at Mattilsynet klargjør hvordan vi vurderer den nye kunnskapen og hvordan vi forvaltningsmessig vil følge dette opp.

Termisk avlusing fra og med 28 °C er ikke forenlig med god dyrevelferd og må fases ut

Resultatene fra forsøkene og annen dokumentasjon fremlagt av HI og VI indikerer at det er ikke er fiskevelferdsmessig forsvarlig å avluse med varmtvann fra og med 28 °C. Temperaturer fra og med 28 °C utløser bl.a. kraftige fluktreaksjoner og det er sannsynlig at reaksjonene skyldes aktivering av smertereseptorer hos laksen. Mattilsynet mener dette ikke er forenelig med god dyrevelferd.

Mattilsynet ser derfor for seg at metoden fases ut i løpet av to år dersom ikke ny kunnskap tilsier at metoden kan brukes på en fiskevelferdsmessig forsvarlig måte.

Umiddelbar stans av metoden vil ikke gi bedre fiskevelferd

Siden andre avlusingsmetoder også kan gi dårlig fiskevelferd, kan umiddelbar stans av termisk avlusing føre til mer uforsvarlig bruk av slike metoder.

Utfra en helhetlig vurdering ser vi det fortsatt er nødvendig å akseptere bruk av termisk avlusing i en omstillingsperiode.

Må gjennomgå dokumentasjonen av andre metoder

Erfaring viser at andre ikke-medikamentelle metoder heller ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Mattilsynet mener bransjen må bruke omstillingsperioden til å finne måter å håndtere lusesituasjonen på som samtidig sikrer god fiskevelferd.

Temperatur over 34 °C er ulovlig

Dokumentasjonen som ligger til grunn for etablert bruk gikk ikke over 34 °C. Bruk over 34 °C har derfor alltid vært i strid med regelverket, og vil nå følges strengt opp av Mattilsynet.

Vil kontrollere rutiner som sikrer velferd

Mattilsynet fortsetter med risikobaserte tilsyn. For alle avlusingsmetoder som innebærer håndtering av fisken, vil vi særlig se på om oppdretternes internkontrollsystem inneholder rutiner for å sikre fiskevelferden.

Det betyr at oppdrettere må ha på plass rutiner for forsvarlighetsvurderinger i forkant av behandlingen. Videre at det er overvåking og beredskap under behandlingen slik at man kan avbryte avlusingen og begrense smerter og skader på fisken.

Utslakting eller avliving kan være nødvendig dersom det ikke er mulig å gjennomføre avlusing på en trygg måte for fisken.

Ønsker ny forskning velkommen

Flere næringsaktører har tatt initiativet til nye forskningsprosjekter knyttet til termisk avlusing. Som et kunnskapsbasert forvaltningsorgan ønsker vi alltid ny kunnskap velkommen.

Mattilsynet baserer forvaltningen på den til enhver tid beste kunnskap.

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner