Faktaartikkel

Varslingsplikt ved sykdom og dårlig velferd for akvatiske dyr

Publisert 08.03.2017     Sist endret 05.02.2021

Oppdretter skal umiddelbart varsle Mattilsynet ved:

  • uavklart forøket dødelighet på fisk i anlegget
  • grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3, med unntak av lakselus
  • forhold som har medført alvorlige velferdsmessige konsekvenser for fisken. Dette gjelder ved sykdom, skade eller ved svikt (for eksempel teknisk svikt)

Kravene står i akvakulturdriftsforskriften § 14.

Slakterier og transportører av oppdrettsfisk har også varslingsplikt, se §10 og §9.

Med «umiddelbart» menes så snart en forstår, eller burde forstå, at dette er en varslingspliktig hendelse. Umiddelbart betyr med en gang, man kan ikke vente og se.

Bruk skjematjenesten ved varsling.

Uavklart forøket dødelighet

Ved forøket dødelighet skal anleggets fiskehelsetjeneste kontaktes. Fiskehelsepersonell skal gjennomføre helsekontroll av fisken så raskt som mulig.

Dersom helsekontrollen ikke avdekker årsak til dødelighet er dette uavklart forøket dødelighet.

Dødeligheten for laks og regnbueørret regnes som forøket hvis den er:

  • fisk under 0,5 kg: på mer enn 0,5 promille
  • fisk over 0,5 kg: på mer enn 0,25 promille

Dødeligheten skal beregnes per merd eller kar per dag, og regnes per produksjonsenhet per dag.

Les mer om kravene til helsekontroll i oppdrettsanlegg

Mistanke om listeført sykdom

Alle tilfeller skal varsles dersom oppdretter eller fiskehelsetjenesten har grunn til å mistenke varslingspliktig sykdom på fisk i anlegget.

Varslingsplikten gjelder umiddelbart, altså før helsekontrollen eventuelt har bekreftet mistanken.

Se veileder om  hvordan du varsler Mattilsynet ved grunn til mistanke eller sykdom på akvatiske dyr

Forhold eller hendelser som påvirker fiskevelferd negativt

Alle hendelser eller forhold som i alvorlig grad har påvirket fiskevelferden negativt skal varsles umiddelbart.

Alle anlegg må ha rutiner for slik varsling og må vurdere hvilke tilfeller som er alvorlige for fiskevelferden.

Varslingsplikten gjelder ikke bare når fisk dør, men også når fisk blir alvorlig svekket, skadet eller på annen måte alvorlig negativt påvirket. Varslingsplikten gjelder uavhengig av om det gjelder én merd eller ett kar, eller alle enheter i et anlegg. 

Situasjoner som er omfattet av varslingsplikten er for eksempel

  • svikt i vanntilførsel eller oksygeneringsanlegg
  • endringer i vannkvalitet som påvirker fisken negativt
  • skader eller dødelighet som følge av håndtering eller behandling
  • skader eller dødelighet på grunn av parasitter, vintersår eller liknende.

Krav til varsling om hendelser som påvirker velferden negativt, gjelder uavhengig av om årsaken er kjent. Varslingsplikten gjelder som regel for mer alvorlige situasjoner enn hva som ovenfor er omtalt som forøket dødelighet. Antall fisk som er berørt er også relevant, ikke bare prosentvis andel av fisken.

Fant du det du lette etter?