Tilsyn med fiskehelse og fiskevelferd 2021

Publisert 28.01.2021     Sist endret 27.04.2021

Mattilsynets fiskehelse og -velferdstilsyn retter seg i 2021 mot oppdretternes håndtering av tilfeller der mange fisk skades eller dør, overskridelser av lakselusgrensen og bruk av rensefisk.

I tillegg kontrollerer Mattilsynet levendelagringsanlegg for torsk.

Mattilsynet bruker felles maler ved tilsynet. Dette gjør tilsynet mer enhetlig, og de som kan vente seg tilsyn kan se hva vi vil rette oppmerksomheten på. Vi legger ut tilsynsmalene her på siden etter hvert som de er klare.

Dødelighets- og velferdshendelser

Mange laks dør som følge av sykdom og lusebehandling. Antall rapporterte tilfeller der mange fisk har blitt skadet eller dødd har økt de siste årene. Helsekontroll utført av fiskehelsetjenestene og varslingsrutiner til Mattilsynet er viktig i arbeidet med å sikre og bedre helse og velferd for oppdrettsfisk. 

Dette ser vi på

Vi følger opp oppdrettere med de alvorligste hendelsene der mange fisk har blitt skadet eller dødd, og særlig oppdrettere som har gjentatte slike tilfeller.

Vi kontrollerer at oppdretterne har og bruker internkontrollrutiner til å sikre smitteforebygging og ivareta fiskevelferd.

Tilsynsmal oppfølging av dødelighets- og velferdshendelser (kommer).

Overskridelser av lakselusgrensen

Lakselusnivåene i oppdrettsanleggene skal holdes lave for å unngå høyt smittepress på ville laksebestander, og for å unngå belastende behandlinger som kan gi dårlig velferd. Oppdretter skal ha kontroll på lakselusnivået og iverksette tiltak for å sikre at lusegrensene overholdes.

Oppdretter rapporterer ukentlig lakselusdata til Mattilsynet. Vi bruker dataene i oppfølgingen av anleggene.

Lusedataene publiseres også på BarentsWatch, brukes i modeller i trafikklyssystemet og i Havforskningsinstituttets ukentlige rapport som beregner smittesituasjonen i hvert produksjonsområde. Derfor må rapportere data være korrekt og gjenspeile lusesituasjonen i anleggene.

Dette ser vi på

Mattilsynet følger opp overskridelser av lusegrensen både hos selskaper og på det enkelte anlegg. Vi følger særlig opp i områder med mye lusesmitte, og der det er langvarige eller store luseoverskridelser. Vi iverksetter tiltak som redusert produksjon dersom situasjonen ikke er under kontroll.

I områder der det er påvist at lakselus har negativ påvirkning på ville laksebestander, kan Mattilsynet avslå søknader om nye lokaliteter eller om å sette ut mer fisk på lokaliteter. 

Tilsynsmal Oppfølging av overskridelser av lakselusgrensen (kommer).

Bruk av rensefisk

Mattilsynets rensefiskkampanje i 2018/2019 viste at rensefisk utsettes for behandlinger og miljøforhold den ikke tåler. For mange rensefisk har dårlig velferd og dør. Store forbedringer må til dersom oppdretterne fortsatt skal få bruke rensefisk mot lakselus. Mattilsynet fortsetter å prioritere tilsyn med bruk av rensefisk.

Dette ser vi på

Mattilsynet kontrollerer planer og rutiner for å sikre forsvarlig velferd og helse for rensefisken på enkeltlokalitet og selskapsnivå.

Konkret kontrollerer vi:

 • Er det oversikt over hvor mye rensefisk som dør og hva den dør av?
 • Journalføres og rapporteres riktige tall for rensefisk til Mattilsynet?
 • Har dere gode rutiner for varslingspliktige hendelser til Mattilsynet?
 • Er det gjennomført risikovurderinger og vurdert risikovurderende tiltak for å sikre smitte- og velferdsmessig forsvarlig bruk av rensefisk?
 • Er det gode rutiner for å håndtere avvik på helse- og velferdsområdet hos rensefisken, og settes det inn effektive forbedringstiltak for å hindre gjentagelser?
 • Er det gode rutiner for å sikre at rensefisken ikke utsettes for behandlinger og operasjoner som oppdretter ikke kan dokumentere at den tåler? Et eksempel her er utsortering av rensefisk før ikke-medikamentell avlusing.
 • Har virksomheten skånsomme metoder for utsortering som ivaretar rensefiskens velferd?
 • Sorteres rensefisk ut og avlives på en skånsom måte når laksen slaktes?
 • Har fisken nok og godt egnede skjul tilgjengelig?
 • Får fisken nok og godt nok fôr? Om rensefisken sultes, har man dokumentasjon på at det er velferdsmessig forsvarlig?
 • Er fiskehelsepersonell tilkalt og helsekontroll utført i perioder med forøket dødelighet og/eller andre tegn på sykdom eller dårlig velferd?

Tilsynsmal Rensefisk i matfiskanlegg i sjø (kommer).

Dette bør dere være forberedt på

Tilsynet på fiskehelse og fiskevelferd konsentrerer seg i stor grad om virksomhetenes styringssystemer og rutiner for forbedring.

I de fleste konsern og store selskap styres dette fra selskapets hovedkontor. Tilsynet retter seg derfor i større grad mot selskapenes styringssystem, og vi tydeliggjør ansvaret ledere i selskapene har for å ivareta fiskehelse og -velferd.

I tillegg gjennomfører vi tilsyn på utvalgte lokaliteter for å undersøke hvordan rutiner og prosedyrer gjennomføres i praksis.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Alle bør være forberedt på at de kan få tilsyn selv om utvelgelsen hovedsakelig er risikobasert og basert på tidligere erfaring, historikk, hendelser og rapporterte data og dokumentasjon.

Koronasituasjonen kan føre til færre fysiske og flere digitale tilsyn.

Fant du det du lette etter?