Forlengelse av dispensasjon fra godkjenningskrav – GM-fiskefôr

Publisert 17.09.2013     Sist endret 17.09.2013

Mattilsynet har gitt fire fiskefôrprodusenter forlenget dispensasjon fra å søke godkjenning av genmodifiserte produkter det ikke var godkjenningskrav til før 15. september 2005. Dispensasjonen gjelder for prosesserte, ikke-spiredyktige fôrvareprodukter fra 19 ulike GMO-varianter, og gjelder fram til 15. september 2014. Bransjen ønsker å ha muligheten åpen for å bruke slikt fôr, dersom fôrtilgangen skulle tilsi at det blir nødvendig.

Høsten 2005 ble det innført nytt, norsk regelverk for prosesserte, genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer. Regelverket er en delvis harmonisering av EUs regelverk i påvente av nasjonal implementering. Før 15. september 2005 var det ikke godkjenningskrav for bl.a. prosesserte, genmodifiserte fôrvarer i Norge, og det ble derfor laget en overgangsordning for såkalte eksisterende GM-produkter. Overgangsordningen innebar at virksomheter som meldte inn aktuelle EU-godkjente produkter, fortsatt kunne bruke disse fram til og med 15. september 2008. Skulle de fortsatt brukes etter denne dato, måtte virksomhetene i henhold til § 4a i forskrift om fôrvarer søke om godkjenning.

19 GM-produktgrupper omfattes av overgangsordningen

På bakgrunn av innmelding fra Fiskeri- og Havbruksnæringen (FHL), ble produktgrupper fra 19 forskjellige GMO-varianter omfattet av overgangsordningen. Produktene måtte merkes i henhold til GM-merkekravet før eventuell omsetning.

Dispensasjon fra å søke godkjenning

Overgangsordningen gikk ut 15. september 2008. Implementeringen av EUs GM-regelverk har tatt lengre tid enn antatt, og FHL sendte derfor inn en søknad om dispensasjon fra å søke godkjenning for de 19 GM-produktgruppene fram til de aktuelle rettsaktene blir implementert. Dispensasjonen ble innvilget av Mattilsynet i samråd med Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) og Landbruks- og matdepartementet for ett år. FHL har senere søkt om forlengelse av denne dispensasjonen flere ganger. Mattilsynet har etter føringer fra FKD, innvilget forlengelse av dispensasjonen for ett år av gangen under gitte vilkår.

På grunnlag av ny søknad og informasjon fra FHL om at situasjonen for fiskefôrprodusentene er den samme som tidligere, har Mattilsynet nå forlenget dispensasjonen i ett år fram tom. 15. september 2014. Mattilsynet er ikke kjent med at fiskefôrbransjen har benyttet GM-fôrvarer til nå, men at man ønsker å ha muligheten åpen dersom fôrtilgangen skulle tilsi at det blir nødvendig.

Hvis fiskefôrprodusentene tar noen av GM-produktene i bruk, må de merkes som genmodifisert, jf. forskrift om fôrvarer § 15.

Betingelser for dispensasjon

Mattilsynet har gitt fiskefôrprodusentene Biomar, Ewos, Skretting og Polarfeed dispensasjon fra kravet i fôrvareforskriften § 4a om å søke godkjenning for 19 eksisterende GM-fôrprodukter, i henhold til vedlagte liste, fram til 15. september 2014 på følgende betingelser:

  • Dispensasjonen gjelder kun ikke-spiredyktig genmodifisert materiale.
  • Dispensasjonen gjelder kun fôr til fisk.
  • Dersom godkjenningen for noen av de aktuelle produktene skulle bli trukket tilbake i EU, vil dispensasjonen opphøre for det produktet i Norge.
  • Dersom nytt regelverk trer i kraft i løpet av tidsrommet dispensasjonen gjelder for, vil Mattilsynet kunne fatte nytt vedtak i saken.

 

Mer informasjon
Oversikt over tillatte GM-produktgrupper pr 15 september 2013
Forskrift om fôrvarer

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Aslaug Hagen, seniorrådgiver, seksjon for planter, økologi og GM, hovedkontoret, tlf 481 28 042


Kontaktinformasjon

Aslaug Hagen, seniorrådgiver, seksjon for planter, økologi og GM, hovedkontoret, tlf 481 28 042