Tilsynsprosjekt på genmodifisert mat og fôr i 2010

Publisert 22.08.2011     Sist endret 22.08.2011

Mattilsynets tilsynsprosjekt viser at det er få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet. Det ble gjort funn av ulovlig innhold i tre av i alt 136 undersøkte prøver. De tre positive prøvene var av næringsmidler. Det finnes imidlertid spormengder av genmodifisert materiale i nesten en tredjedel av næringsmiddelprodukter og i over to tredjedeler av undersøkte fôrvarer.

Resultatene fra dokumentasjonskontrollen i næringsmiddelvirksomhetene viser at to av tre virksomheter som ble kontrollert i prosjektet har gode nok rutiner for å unngå innblanding av genmodifisert materiale i sine produkter.Resultatene representerer et begrenset utvalg av prøver, og det er variasjoner fra år til år. Resultatene er likevel omtrent som forventet og skiller seg ikke vesentlig fra foregående års resultater sier rådgiver Øygunn Østhagen. Mattilsynet viderefører tilsynet med GMO i innværende år. På verdensmarkedet blir det stadig vanskeligere å finne råvarer som er fri for gmo.

De 136 prøvene som ble tatt i prosjektet, er fordelt på 65 av næringsmidler, 63 av fôrvarer og 8 av såvarer. Veterinærinstituttet har utført de fleste analysene i prosjektet.

Næringsmidler

Mattilsynet gjennomførte i 2010 et tilsynsprosjekt vedrørende innhold av genmodifisert materiale i næringsmidler som selges på det norske markedet. Formålet med prosjektet har i første rekke vært å sjekke etterlevelse av regelverket på området. Per dags dato er det ingen genmodifiserte næringsmidler som er godkjent i Norge.

Prøvene som er samlet inn består hovedsakelig av råvarer og lite bearbeidede produkter som inneholder mais eller soya, da det er disse planteartene det dyrkes størst andel genmodifiserte varianter av i verden. I tillegg er noen ris- og linfrøprodukter undersøkt. Det er analysert og kontrollert dokumentasjon for til sammen 65 prøver, fordelt på 23 prøver av soyaprodukter, 33 av maisprodukter, seks av risprodukter og fire av linfrøprodukter. I alt 36 ulike virksomheter har blitt kontrollert. Vurderingene av dokumentasjon knyttet til fravær av genmodifisert materiale og virksomhetens internkontrollsystem, inngår som en viktig del av tilsynsarbeidet.

Resultatene fra prosjektet har kun avdekket funn av ulovlig innhold av genmodifisert materiale i tre produkter; to soyaprodukter og ett risprodukt. I risproduktet ble det funnet en GMO som verken er godkjent i Norge eller i EU, mens det i soyaproduktene ble funnet den EU-godkjente GMOen RoundupReadySoya. Alle de tre produktene ble trukket tilbake fra markedet. Selv om antallet prøver er begrenset, og utvalget av prøver er noe tilfeldig, gir dette en indikasjon på at innholdet av ulovlige mengder av genmodifisert materiale i næringsmidler på det norske markedet er lavt.

Spormengder av genmodifisert materiale er påvist i nesten ett av tre produkter som ble undersøkt. Dette er noe høyere enn fjoråret, men skyldes i hovedsak at det har vært mulig å kvantifisere innholdet i flere av prøvene. Det er fortsatt viktig at virksomhetene arbeider for å tilstrebe en så lav sporforurensning som mulig i sine produkter.

Kontrollen av dokumentasjonen som er innhentet viser at bare en av tre virksomheter som deltok i prosjektet har manglende eller ikke gode nok rutiner på dette området. Dette er en liten nedgang i forhold til fjoråret, men bedre enn resultatene fra tidligere år. Årsaken til dette kan være at prøvetakingen er risikobasert og at mange av prøvene er tatt ut hos andre virksomheter enn tidligere år. Virksomheter som fortsatt har mangler på dette området må utarbeide bedre rutiner i sine internkontrollsystemer for å forhindre innblanding av genmodifisert materiale i sine produkter.

Fôrvarer

Det ble ikke påvist ulovlig innhold av genmodifisert materiale i noen av prøvene av fôrvarer. Prøvene som tas ut av fôrvarer er i hovedsak av vegetabilier til bruk i landdyrfôr som importeres fra land utenom EØS. Det tas også ut noen prøver av råvarer til fiskefôr.

I over to tredjedeler av produktene ble det påvist sporforurensning av genmodifisert materiale. For disse produktene sannsynliggjorde virksomhetene at forurensningen var utilsiktet eller teknisk uunngåelig. Kun 14 prosent av de totale prøvene som ble analysert i 2010 inneholdt ikke genmodifisert materiale.

Såvarer

Det ble i 2010 tatt ut 10 prøver av importerte partier med oljeraps, oljerybs og mais. GMO-analysene som ble foretatt er kvalitative og er fordelt på tre prøver av oljeraps, en prøver av oljerybs og fire prøver av mais. Soya innføres ikke som såvare til Norge. Det ble ikke påvist genmodifisert materiale i noen av de analyserte prøvene

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner