Forslag til endringer i regler for økologisk produksjon

Publisert 09.01.2018     Sist endret 13.12.2018

Økologiforskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter.

EU har vedtatt tre nye endringsforordninger som nå sendes på høring. EU har vedtatt forordningene (EU) 2017/1862 og (EU) 2017/2329 som endrer forordning (EF) nr.1235/2008, og fastsetter gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om regler for import av økologiske produkter fra tredjeland.

Rettsaktene oppdaterer informasjon om kontrollorgan, kontrollmyndigheter og produktkategorier tredjeland har godkjenning for.

Videre har EU vedtatt forordning (EU) 2017/2273 som endrer forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om fastsettelse av regler for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. Rettsakten forlenger unntaket om bruk av konvensjonelle proteinfôrmidler i fôr til fjørfe og svin og bruk av konvensjonelle livkyllinger med ytterligere ett år.

Videre har Mattilsynet mottatt en forespørsel fra en virksomhet om å tilføye en ny slaktekyllingrase som anerkjent saktevoksende fjørferase for bruk i økologisk produksjon i Norge. En ny slaktekyllingrase tilføyes derfor i § 12 i økologiforskriften.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsaktene for endringer i regler for import av økologiske produkter fra tredjeland jf. forordning (EU) 2017/1862 og (EU) 2017/2329 ble vedtatt henholdsvis 16.10.2017 og 14.12.2017.

Rettsakten som forlenger unntaket for bruk av konvensjonelle proteinfôrmidler i fôr til fjørfe og svin og bruk av konvensjonelle livkyllinger med ytterligere ett år jf. forordning (EU) 2017/2273 ble vedtatt 8.12.17.

 
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Havforskningsinstituttet 06.02.2018
Klima- og miljødepartementet 10.01.2018
Debio 10.01.2018

Ny anerkjent slaktekyllingrase

Mattilsynet foreslår å endre § 12 i økologiforskriften og tilføye en ny anerkjent slaktekyllingrase (SASSO SA31) som saktevoksende til bruk i økologisk produksjon.

 
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Havforskningsinstituttet 06.02.2018
Klima- og miljødepartementet 10.01.2018
Debio 10.01.2018

Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet sender den 19.12.2017 utkast til endringsforskrift og høringsbrev til LMD og NFD for klarering før høring.

 
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Havforskningsinstituttet 06.02.2018
Klima- og miljødepartementet 10.01.2018
Debio 10.01.2018

Klarering fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet mottar den 05.01.2018 klarering av høringsdokumentene.     

 
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Havforskningsinstituttet 06.02.2018
Klima- og miljødepartementet 10.01.2018
Debio 10.01.2018

Høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift på høring, som gjelder endringer i regler for bruk av ikke-økologisk proteinfôr, import av økologiske produkter og anerkjennelse av ny saktevoksende fjørerase jf. forordningene (EU) 2017/2273, (EU) 2017/1862 og (EU) 2017/2329 og endringer i § 12 i økologiforskriften.

 

 

Høringsfrist 07.03.2018
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Havforskningsinstituttet 06.02.2018
Klima- og miljødepartementet 10.01.2018
Debio 10.01.2018

Regelverksendringen er gyldig i Norge

Forordningene (EU) 2017/1862, (EU) 2017/2273 og (EU) 2017/2329 ble gjeldende i Norge ved henholdsvis følgende tidspunkter 26.3.2018, 30.04.2018 og 24.09.2018.

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica W. Stubberud, Mattilsynet, Hovedkontor, Avdeling planter og dyr, seksjon planter. tlf: 22779142