Forslag til endringer i regler for økologisk produksjon

Publisert 09.01.2018     Sist endret 09.01.2018

Økologiforskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter.

EU har vedtatt tre nye endringsforordninger som nå sendes på høring. EU har vedtatt forordningene (EU) 2017/1862 og (EU) 2017/2329 som endrer forordning (EF) nr.1235/2008, og fastsetter gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om regler for import av økologiske produkter fra tredjeland.

Rettsaktene oppdaterer informasjon om kontrollorgan, kontrollmyndigheter og produktkategorier tredjeland har godkjenning for.

Videre har EU vedtatt forordning (EU) 2017/2273 som endrer forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om fastsettelse av regler for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. Rettsakten forlenger unntaket om bruk av konvensjonelle proteinfôrmidler i fôr til fjørfe og svin og bruk av konvensjonelle livkyllinger med ytterligere ett år.

Videre har Mattilsynet mottatt en forespørsel fra en virksomhet om å tilføye en ny slaktekyllingrase som anerkjent saktevoksende fjørferase for bruk i økologisk produksjon i Norge. En ny slaktekyllingrase tilføyes derfor i § 12 i økologiforskriften.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsaktene for endringer i regler for import av økologiske produkter fra tredjeland jf. forordning (EU) 2017/1862 og (EU) 2017/2329 ble vedtatt henholdsvis 16.10.2017 og 14.12.2017.

Rettsakten som forlenger unntaket for bruk av konvensjonelle proteinfôrmidler i fôr til fjørfe og svin og bruk av konvensjonelle livkyllinger med ytterligere ett år jf. forordning (EU) 2017/2273 ble vedtatt 8.12.17.

 
Ny anerkjent slaktekyllingrase

Mattilsynet foreslår å endre § 12 i økologiforskriften og tilføye en ny anerkjent slaktekyllingrase (SASSO SA31) som saktevoksende til bruk i økologisk produksjon.

 
Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet sender den 19.12.2017 utkast til endringsforskrift og høringsbrev til LMD og NFD for klarering før høring.

 
Klarering fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet mottar den 05.01.2018 klarering av høringsdokumentene.     

 
Høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift på høring, som gjelder endringer i regler for bruk av ikke-økologisk proteinfôr, import av økologiske produkter og anerkjennelse av ny saktevoksende fjørerase jf. forordningene (EU) 2017/2273, (EU) 2017/1862 og (EU) 2017/2329 og endringer i § 12 i økologiforskriften.

 

 

Høringsfrist 07.03.2018
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Havforskningsinstituttet 06.02.2018
Klima- og miljødepartementet 10.01.2018
Debio 10.01.2018

Regelverksendringen blir gyldig i Norge

Regelverksendringen blir først gjeldende i Norge etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen.

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica W. Stubberud, Mattilsynet, Hovedkontor, Avdeling planter og dyr, seksjon planter. tlf: 22779142