Nye økologiforordninger og ny forskrift om økologisk produksjon- og merking

Publisert 01.01.2013     Sist endret 20.10.2017

EU vedtok i 2007 en ny hovedforordning på økologiområdet, jf. forordning (EF) nr. 834/2007. Det har senere blitt fastsatt en rekke implementerings- og endringsforordninger til denne hovedforordningen. Nytt økologiregelverk ble gjeldende i EU fra 1. januar 2009, men blir først gjeldede i Norge etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen.

Forordning (EF) nr. 834/2007 erstatter den tidligere hovedforordningen på økologiområdet, forordning (EØF) nr. 2092/91. Forordningen fastsetter virkeområdet, formålet og overordnede prinsipper for økologisk produksjon av landbruksprodukter, akvakulturprodukter og næringsmidler. Videre gir forordningen generelle krav til økologisk produksjon, merking, import av økologiske produkter og kontroll med økologiregelverket. Detaljerte krav og produksjonsregler er beskrevet i forordning (EF) nr. 889/2008, og detaljerte regler for import av økologiske produkter fra tredjeland er beskrevet i forordning (EF) nr. 1235/2008.

Utkast til ny økologiforskrift er ment å skulle erstatte någjeldende økologiforskrift av 4. oktober 2005. Forskriften er en henvisningsforskrift til EU-forordningene. Videre fastsettes dessuten nasjonale tilpasninger til EUs regelverk. Forskriften inneholder også administrative bestemmelser som blant annet regulerer gebyrer på økologiområdet.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Nytt økologiregelverk gjeldende i EU

EU vedtok i 2007 en ny hovedforordning på økologiområdet, jf. forordning (EF) nr. 834/2007. Detaljerte krav og produksjonsregler er beskrevet i forordning (EF) nr. 889/2008, og regler for import av økologiske produkter fra tredjeland er beskrevet i forordning (EF) nr. 1235/2008. Nytt økologiregelverk blir gjeldende i EU fra 1. januar 2009.

 01.01.2009
 
Konsekvensutredning storkjøkken

Økologisk produksjon i storkjøkken er ikke omfattet av det nye økologiregelverket, men EU/EØS-landene kan ha nasjonalt regelverk på området. På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Mattilsynet utarbeidet en konsekvensutredning for et nasjonalt regelverk for økologisk storkjøkken. Mattilsynet nedsatte en prosjektgruppe våren 2008 for å vurdere ulike regelverksmodeller, og rapporten blir oversendt til LMD 8.5.2009 for nærmere behandling.

 08.05.2009
 
Nytt regelverk økologisk akvakultur

Detaljert regelverk for økologisk akvakultur blir vedtatt i EU 5. august 2009, og blir gjeldende i EU fra 1. juli 2010. Virksomheter som har produksjon før 1. juli 2010 kan produsere etter private anerkjente eller nasjonale regler fram til 31. juli 2013. Inntil nytt regelverk blir gjeldende i Norge, er Debios regler på akvakultur anerkjent og godkjent (FOR 2009-02-02 nr 106: Forskrift om anerkjennelse av standarder for sertifisering av økologisk akvakulturproduksjon).

 05.08.2009
 
Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU)

RVU ble opprettet av Mattilsynet i 2008, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. RVU er bredt sammensatt, og har medlemmer fra følgende organisasjoner og institusjoner; Bioforsk Økologisk, Debio, Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Dyrevernalliansen, Oikos, Norsk Landbrukssamvirke, Handelens Økonettverk, Nofima Mat, Landbruks- og matdepartementet (observatør), Statens landbruksforvaltning (observatør).

Mattilsynet informerer om regelverksendringer om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter i RVU. RVU får tilsendt dagsorden og referat i forbindelse med EUs faste komité for økologisk produksjon, med mulighet for innspill.

RVU gjennomfører utredninger i forhold til konsekvenser av nytt regelverk på økologiområdet, for å gi Mattilsynet råd i regelverksutviklingen. Utredninger er gjennomført på følgende områder og er vedlagt:
 

  • Økologisk sau med fokus på velferd og bygningskrav
  • Forlenget tilbakeholdelsestid av melk fra behandlete dyr
  • Kobber som plantevernmiddel
  • Kalv diing i minimum tre dager
  • Vurdering av metoder for økologisk produksjon av storfekjøtt (lufting)

 
 
Kontaktmøte NLR og Debio

Mattilsynet informerer om endringer i regelverk og status for implementering av nytt økologiregelverk på årlige kontaktmøter med rådgivere og inspektører i Norsk Landbruksrådgiving og Debio

 
 
Høring «regelverkspakke» nytt økologiregelverk

Mattilsynet sender nye økologiforordninger og utkast til endringsforskrift om økologisk produksjon og merking på høring. Dette omfatter ny hovedforordning, og forordninger for detaljerte krav og produksjonsregler for landbruk, akvakultur og næringsmidler. Videre er det generelle regler for økologisk produksjon, merking, import av økologiske produkter og kontroll med økologiregelverket.

 26.03.2010
 
Høringssammenstilling oversendt Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Fiskeri- og kystdepartementet (FKD

Mattilsynet oversender til LMD og FKD en tilråding til endringer i økologiforskriften, sammendrag av mottatte høringsuttalelser og forslag til ny forskrift 8. november 2010.

 08.11.2010
 
Høring: Ny regelverksveileder for økologisk landbruksproduksjon

Mattilsynet sender utkast til veileder på høring for området økologisk landbruksproduksjon (forordningene (EF) nr. 834/2007 og (EF) nr. 889/2008).

 

Høringsfrist: 20.11.2014
 
Status i Norge

Det foregår en prosess for inkludering av den nye «regelverkspakken» og nytt økologiregelverk i EØS-avtalen, og først når denne prosessen er ferdigstilt blir regelverket gjeldende i Norge.

 
 
Endringene er tatt inn i norsk rett

Nytt økologiregelverk (forordning (EF) nr. 834/2007, forordning (EF) nr. 889/2008 og forordning 1235/2008) ble gjennomført i ny økologiforskrift og gjeldende i Norge fra 18. mars 2017

Dato 18.03.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Wear Stubberud, seniorrådgiver, seksjon planter, økologi og GM, hovedkontoret, tlf.  22 77 91 42